افزودن نظر جدید

مسیحیت امروز، متأسفانه از حالت دین خارج شده. حتی یک طریقت (راه) نیست. بلکه تبدیل به یک بازیچه شده. بازیچه دست جهانخواران و خونخواران و جنایتکاران. امریکا این همه انسان بیگناه در عراق و افغانستان کشت. کدام نهاد مسیحی صدایش درآمد؟ دولت مسیحی امریکا، به عربستان سعودی بمب میدهد که کودکان یمن را کشتار کند. کدام نهاد و کدام کلیسا حاضر شده جنایات دولت امریکا را محکوم کند؟ مسیحیت، دین محبوب جنایتکاران است. چون قوانینی در کتاب دینی مسیحیت وجود دارد که به نفع جنایتکاران و جهانخواران است. مثلاً در انجیل متی، باب 5 آمده: « اما من می گویم که اگر کسی به تو زور گوید، با او مقاومت نکن ؛ حتی اگر به گونه راست تو سیلی زند، گونه دیگرت را نیز پیش ببر تا به آن نیز سیلی بزند. 40 اگر کسی تو را به دادگاه بکشاند تا پیراهنت را بگیرد، عبای خود را نیز به او ببخش . 41 اگر یک سرباز رومی به تو دستور دهد که باری را به مسافت یک میل حمل کنی ، تو دو میل حمل کن.»
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.