افزودن نظر جدید

زمان خسرو پرویز که فکر نکنم اعراب جرات حمله به ایانو داشتن هه بعد از خسروپرویز که کشور دچار قعطی،شورش فرماندهان شد.اعراب کم کم حمله به ایرانو ازاواخر دوران ابوبکر شروع کردند که زمان عمر به اوج حودش رسید.بعدشم فک نکنم ایرانیا سه برابر اعراب بوده باشن .در روز سوم جنگ به سپاه اعراب شش هزار مرد جنگی از سوریه بهشون میرسه در منطقه ایرانیان طوفان شن میاد که در روز چهارم در عین ناباوری رستم فرخزاد کشته میشه سپاه ایران که ازپیشرفتگی ونظم همتایی جز سپاه روم نداشته شکست میخوره.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.