افزودن نظر جدید

همبن که ابن دو بانو پس از مدتی حکومت، توسط درباریان کشته شدند، یعنی با حکومت زن مشکل داشتند. هزاران نر به حکومت رسیدند ولی فقط 2 زن به حکومت رسیدند (این یعنی استثناء) و همان استثناء را هم سر به نیست کردند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.