وهابیت در عصر حاضر

12/08/1396 - 16:02

عرصه تکفیر از آن جهت که با جان، خون و آبروی مسلمانان و بلکه بشریت در ارتباط است با نگاه احتیاط دیده می شود. اما این دیدگاه از سوی سلفیان جهادی ای هم چون سید امام به صورت برعکس نظر شده و وی با توسل به آیه 44 سوره مائده در صدد است که همه حاکمان جهان اسلام را تکفیر کند.

12/05/1396 - 14:14

عبدالوهاب پدر محمد که از علمای صالح به شمار می‌رفت، همانند دیگر علما، آثار الحاد و بی‌دینی را در فرزندش حدث می‌زد و او را سرزنش نموده و مردم را از ارتباط با وی برحذر می‌داشت.

11/25/1396 - 15:09

وهابیت با تلاش چندین ساله خود کتابی را در تحت عنوان «اصول مذهب شیعه الامامیه الاثنی عشریه» تالیف کرد که با آن، عقاید مکتب تشیع را به باد نقد بکشاند. اما با مطالعه این کتاب تنها بازتاب تقطیع روایات و تحریف آن‌ها به چشم می‌خورد.

11/17/1396 - 23:20

وهابیت با قدمتی که از دویست سال تجاوز نمی‌کند خود را پیرو سلف صالح می‌دانند ولی بزرگ‌ترین جنایات امروز بشریت را مرتکب شده‌اند.

11/17/1396 - 22:37

براهین و استدلالات شیعیان چنان در قلب جوانان اهل سنت تاثیر کرد که عالم وهابی در این مورد می‌گوید: ... این جوان بیچاره، تصور کرده است شیعیان، ملائک رحمت و شیر بیشه حقّ می‌باشند. و حقیقت مخفی اسن است که مردم به سمت آن متمایل می‌شوند.

11/09/1396 - 10:33

شبکه‌های مربوط به وهابیت در سال‌های اخیر با سوء استفاده از شخصیت‌های شیعی که برای مدتی دچار گمراهی گشته و در نهایت از کرده خود پشیمان شده‌اند به تبلیغات گسترده علیه شیعیان می‌پردازند.

11/02/1396 - 19:00

عربستان سعودی خواستگاه تروریسم است. آبشخور فکری جریان‌های سلفی تکفیری کتاب‌های وهابی است. با این وجود دشمنی بسیار زیادی بین جریان‌های تکفیری و عربستان وجود دارد و همین امر باعث شده است، که جریان‌های تکفیری، جهاد علیه عربستان را واجب عینی بدانند.

10/18/1396 - 18:59

علمای معاصر افراطی عربستان یا عالم به فقه و عقاید سایر مذاهب نیستند و یا آن را به طور غیر اصولی و در قالب امری فرعی، حاشیه‌ای و سطحی فرا گرفته‌اند. این علما نه تنها عالم به فقه، معرفت و زیر‌ساخت‌های فکری سایر گرایش‌های اسلامی نیستند بلکه حتی نسبت به عقاید سایر مذاهب اهل سنت آگاهی ندارند. این علما بیشتر تابع تفکر ابن‌تیمیه هستند و به نوعی از تفکر احمد‌بن‌حنبل نیز عدول کرده‌اند

10/14/1396 - 18:48

علمای عربستان نه تنها عالم به فقه وعقاید سایر مذاهب نیستند بلکه به اندیشه احمد‌بن‌حنبل، ابن‌تیمیه و محمد‌بن عبدالوهاب نیز وفادار نمانده و صرفا با تاکید بر بخش‌هایی از اندیشه محمد‌بن‌عبدالوهاب که بر غلواندیشی، افراط گرایی و بویژه تکفیر تاکید دارد، محدود مانده‌اند.

10/14/1396 - 18:46

بررسی‌ فتواهای غلو اندیش و افراط گرایی علمای عربستان، گویای این حقیقت است که آنچه در تفکر وهابیت عربستان تجلّی دارد نوعی تقلیل‌گرایی و محدود‌اندیشی نسبت به فقه و اعتقادات اسلامی است که با مطلق گرایی علمای عربستان همراه شده و آنان با احساس استغنا و ناآگاهی از فقه سایر مذاهب به طور یک جانبه براندیشه‌هایی تاکید می‌کنند که مخالف و در مقابل تفکرات اسلامی مذاهب گوناگون قرار دارد.

10/14/1396 - 18:45

به طور کلی بررسی‌های نویسنده کتاب، گویای این حقیقت است که آنچه در تفکر وهابیت عربستان تجلّی دارد نوعی تقلیل گرایی و محدود‌اندیشی نسبت به فقه و اعتقادات اسلامی است که با مطلق گرایی علمای عربستان همراه شده و آنان با احساس استغنا و ناآگاهی از فقه سایر مذاهب به طور یک جانبه براندیشه‌هایی تاکید می‌کنند که مخالف و در مقابل تفکرات اسلامی مذاهب گوناگون قرار دارد.

10/14/1396 - 18:42

علمای عربستان نه تنها عالم به فقه وعقاید سایر مذاهب نیستند بلکه به اندیشه احمد‌بن‌حنبل، ابن‌تیمیه و محمد‌بن عبدالوهاب نیز وفادار نمانده و صرفا با تاکید بر بخش‌هایی از اندیشه محمد‌بن‌عبدالوهاب که بر غلوگرایی، افراط اندیشی و بویژه تکفیر تاکید دارد، محدود مانده‌اند.

10/13/1396 - 13:12

براساس غلو اندیشی و افراط گرایی علمای معاصر عربستان، در این دوره مسلمان شدن، بسیار سخت و خروج از اسلام بسیارآسان است ، چون هرکار جدیدی را بدعت می‌دانند و حکم ارتداد صادر می‌کنند اما برا ی مسلمان شدن شهادتین را کافی نمی‌دانند و این خلاف سیره و سنت نبی مکرم اسلام است.

صفحه‌ها