نقد تصوف

03/10/1396 - 17:56

درپی شیعه شدن برخی سلاسل صوفیه، صوفیان سنی از شیعه شدن تمام سلاسل صوفیه ترسیدند و سلسله‌ای سنی مذهب با همت بهاءالدین محمد بخارایی تاسیس کردند و نام آن را طریقه نقشیندی گذاشتند. مشخصه بارز این طریقه قبول نکردن اصلی مشهور در صوفیه به نام اتصال سلسله اقطاب بود. عده‌ای تاسیس نقشبندیه را قیامی صوفیانه بر ضد آداب و رسوم کهن صوفیه نام نهادند.

03/07/1396 - 20:28

یکی از اعمال صوفیه، ذکر خدا با شیوه‌های ساختگی و جعلی است که نمونه‌ای از این ذکر، رقصیدن و چرخیدن به دور خود و لگدمال شدن است، که آن را موهبتی عظیم برای خود می‌شمارند، در حالی که در اسلام، ذکری سفارش شده که با آرامش و طمأنینه باشد.

03/08/1392 - 16:38

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ يکي از جنجالي ترين چهره هاي تصوف، حسين بن منصور حلاج است. وي کسي است که اوّلين شطحيات را گفت و به خاطر بسياري از انحرافاتي که وارد دين کرد، توسط علماي شيعه وسني وقت تکفير و بردار شد.

صفحه‌ها