مسیحیت صهیونیست و بنیادگرای آمریكا

  • 1391/12/08 - 02:10
پیش فرض کتاب این است که آمریکا «مسیحی یهودی» است. از زمانی که مهاجران پروتستانِ پیوریتن به سواحل این کشور قدم نهادند مسیحیت آمریکایی آب و رنگ یهودی داشت و در دهة چهارم قرن 19، همزمان با اولین بیداری بزرگ دینی، به مسیحیت یهودی تبدیل گردید و از آن تاریخ به بعد مسیحیت صهیونیست از آن نشأت گرفت. کتاب به هفت فصل به ترتیب زیر تقسیم شده است.
مسیحیت صهیونیست و بنیادگرای آمریكا

(نویسنده: رضا هلال، مترجم: علی جنتی، نشر ادیان) موضوع کتاب تحلیلی است عالمانه از چگونگی شکل‌گیری صهیونیسم یهودی و مسیحیت صهیونیست در آمریکا از آغاز مهاجرت اروپائیان به این کشور، همچنین این کتاب به وضعیت و جایگاه کنونی دین در آمریکا نظر دارد و نشان می‌دهد که دین در آمریکای امروز ماهیت و هویتی حقیقتاً مسیحی ندارد؛ بلکه ترکیبی است با مایه‌های یهودی مسیحی. صفت بارز این دین بنیادگرایی است که خود فرآورده‌ای یهودی - ‌اسرائیلی است. از این جهت باید گفت فرهنگ آمریکا فرهنگی یهودی - مسیحی است و مبتنی بر سنت‌های اخلاقی و دینی یهود و مسیحیت است که مفهوم سیاسی آن انطباق ارزش‌های آمریکایی و اسرائیلی، در کنار هم است.

موضوع کتاب تحلیلی است عالمانه از چگونگی شکل‌گیری صهیونیسم یهودی و مسیحیت صهیونیست در آمریکا از آغاز مهاجرت اروپائیان به این کشور همچنین این کتاب به وضعیت و جیاگاه کنونی دین در آمریکا نظر دارد و نشان می‌دهد که دین در آمریکای امروز ماهیت و هویتی حقیقتاً مسیحی ندارد؛ بلکه ترکیبی است با مایه‌های یهودی مسیحی. صفت بارز این دین بنیادگرایی است که خود فرآورده‌ای یهودی ـ ‌اسرائیلی است. از این جهت باید گفت فرهنگ آمریکا فرهنگی یهودی ـ مسیحی است و مبتنی بر سنت‌های اخلاقی و دینی یهود و مسیحیت است که مفهوم سیاسی آن انطباق ارزش‌های آمریکایی و اسرائیلی، در کنار هم است.

نویسنده در این کتاب بر دو واقعیت مهم تأکید می‌کند یکی اینکه، بر عکس آنچه شایع است که آمریکاییان به چیزی جز جمع سرمایه و پیراهن‌های کوتاه و سینه‌های برهنه و مسائل جنسی اهمیت نمی‌دهند، بیش از نود درصد از آمریکاییان به خدا اعتقاد دارند و 82 درصد از آنان خود را متدین می‌دانند. واقعیت دیگر اینکه فرهنگ آمریکا یک فرهنگ «یهودی مسیحی» و مبتنی بر سنت‌های اخلاقی و دینی یهود و مسیحیت است که مفهوم سیاسی آن انطباق ارزش‌های آمریکایی و اسرائیلی با یکدیگر است. بر اساس این دو واقعیت می‌توان گفت که جانبداری آمریکا از اسرائیل تنها به رئیس جمهور یا کنگره و یا پنتاگون محدود نمی‌شود، بلکه این یک جانبداری مردمی است که بر اساس اعتقادات بنیادگرایانة مذهبی استوار است، همچنان که این امر در فرهنگ ملی غرب در اروپا نیز مشهود است.

کتاب به بررسی ریشه‌های تاریخی و مذهبی «افسانة مسیح یهودی» پرداخته و این مسئله را بررسی کرده که چگونه این افسانه مذهبی به رفتار سیاسی تبدیل گردیده است.

افسانة «مسیح یهودی» مبتنی بر این است که مسیح برای اولین بار (به عقیده یهود) و برای دومین بار (به عقیدة مسیحیان) در آخر الزمان ظهور خواهد کرد تا در هزار سال خوشبختی بر جهان حکومت کند، آن‌چنان‌که در عهد قدیم و عهد جدید آمده است. به موجب افسانة «مسیح یهودی» یهودیان در طرح پروردگار برای پایان جهان نقش اصلی را خواهند داشت بر این اساس، یهودیان به فلسطین باز می‌گردند و هیکل سلیمان را پیش از آمدن مسیح بازسازی خواهند کرد. در کتاب، تاریخ «مسیحیت یهودی» مورد کاوش قرار گرفته است. این مسیحیت ضربه‌ای شکننده از پولس قدیس دریافت کرد و در نقاط مختلف جهان در پیله فرو رفت و کسانی که باقی ماندند خود را «مسیحیان یهودیت‌گرا» نامیدند. تا پایان قرن 15 میلادی، تمدن مسیحی، یهودیان را طرد می‌کرد و آنان را وامی‌داشت تا در مناطق محصور ]گتو[ زندگی کنند. کلیسای کاتولیک سقوط اورشلیم و پراکنده شدن قوم اسرائیل را مجازاتی از جانب خداوند می‌دانست که به دلیل به صلیب‌کشیدن مسیح بدان گرفتار شده‌اند، و از این‌رو، بسیار کوشید تا یهودیان را از اروپا بیرون براند و یا آنان را از آئین یهود برگرداند. جریان «مسیحیت یهودی» در قرن پانزدهم به پختگی رسید.

جهش بزرگ مسیحیت یهودیت‌گرا در اصل به جنبش اصلاح دینی (پروتستانتیسم) در قرن شانزدهم باز می‌گردد. هنگامی که به دستور هنری دوم، انگلستان از کلیسای کاتولیک جدا شد، «مسیحیت یهودی یا یهودیت‌گرا»  همراه با جنبش اصلاح دینی در انگلستان رونق یافت و پس از آنکه انگلستان حضور قانونی یهود را در آن کشور لغو کرد مسیحیت یهودی این رسالت مقدس و مهم را بر عهدة خویش احساس کرد که یهودیان را پیش از آمدن مسیح و حکومت بر جهان به اورشلیم اعزام کند. سپس اندیشه رستاخیز اسرائیل در طول قرن 17 و 18 میلادی در محافل فلسفی، ادبی و سیاسی اروپا گسترش یافت.

با فرا رسیدن قرن 18، اعتقاد به بازگشت یهود به فلسطین بخش مهمی از عقاید کلامی پروتستان‌های آمریکایی را تشکیل می‌داد و اعتقاد به هزارة خوشبختی یعنی بازگشت مسیح و حکومت هزار ساله بر جهان از صهیون جایگاه ویژه‌ای در وجدان مردم آمریکا پیدا کرد. در دهة چهارم قرن 18 و در گرماگرم بیداری دینی در آمریکا، مسیحیت یهودی آمریکا جنبش صهیونیستی مسیحی را پیش از صهیونیسم یهودی، به راه انداخت و از نیمه قرن 19، صهیونیسم مسیحی آمریکایی در مورد اقامت یهود در فلسطین بر دیگران پیشی گرفت.

در آغاز قرن بیستم، تفکر و اندیشه صهیونیستی در اعتقادات و فرهنگ مردم آمریکا رسوخ کرد. نشانه‌های این وابستگی را می‌توان در علاقة شدید مردم آمریکا به پیمان بالفور و قیمومیت انگلیس بر فلسطین و سپس علاقه به تأسیس اسرائیل و تأمین امنیت آن مشاهد کرد و این امر پیش از شکل‌گیری «لابی یهودی» در سیاست آمریکا کاملاً مشهود بود.

رشد مسیحیت سیاسی و بنیادگرا در ایالات متحده در چارچوب تحولات جهانی در ربع اخیر قرن بیستم صورت گرفت که شامل احیای بنیادگرایی در ادیان سه گانه آسمانی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) می‌گردید.

پیش فرض کتاب این است که آمریکا «مسیحی یهودی» است. از زمانی که مهاجران پروتستانِ پیوریتن به سواحل این کشور قدم نهادند مسیحیت آمریکایی آب و رنگ یهودی داشت و در دهة چهارم قرن 19، همزمان با اولین بیداری بزرگ دینی، به مسیحیت یهودی تبدیل گردید و از آن تاریخ به بعد مسیحیت صهیونیست از آن نشأت گرفت. کتاب به هفت فصل به ترتیب زیر تقسیم شده است.

فصل اول: مسیح یهودی. در این فصل به ریشه‌های مسیحیت یهودی در تاریخ مسیحیت و تاریخ غرب از آغاز ظهور پولس قدیس تا جنبش اصلاح‌گرانه پروتستانتیسم و سپس دوران رنسانس اروپا تا دورة امپریالیسم انگلستان اشاره خواهد شد.

فصل دوم: مسیح یهودی آمریکایی، این فصل دربارة چگونگی پیدایش مسیحیت یهودی در آمریکا و سپس تبدیل شدن آن به مسیحیت صهیونیست تا زمان تأسیس دولت اسرائیل بحث می‌کند.

در فصل سوم در خصوص آغاز جنبش احیای دینی در ایالات متحده از دهة 50 میلادی و سپس رشد انجیل‌گرایی متعصب در دهة 70 و ارتباط آن با رشد مسیحیت صهیونیست در آمریکا بحث خواهد شد.

در فصل چهارم رشد مسیحیت راست‌گرا در دهة 80 میلادی در دوران ریاست جمهوری ریگان و آمادگی ریگان برای برافروختن «هرمجدّون» هسته‌ای به منظور آمادگی ظهور عیسی مسیح و شکل‌گیری لابی مسیحی صهیونیست بررسی خواهد شد.

در فصل پنجم ائتلاف راست‌گرایان مسیحی و راست‌گرایان سیاسی در حزب جمهوری در دوران بوش و کلینتون و سیطرة مسیحیت یهودی در تهاجم فرهنگی به روح معنوی آمریکا و کشیده شدن مسیحیت صهیونیست به محافل کاتولیک بررسی خواهد شد.

در فصل ششم سازمان‌های بنیادگرا و جمعیت‌ها و گروه‌های شبه نظامی که با شعار خشونت مقدس در پی درهم شکستن نظام اجتماعی و سایر نظام‌های حاکم و جایگزین ساختن نظامی الهام گرفته از کتاب مقدس به منظور آماده ساختن جامعه برای ظهور عیسی مسیح‌اند مورد بحث قرار می‌گیرد.

در فصل هفتم دربارة نقش مسیحیت سیاسی و بنیادگرا در سیاست خارجی آمریکا از طریق حمله به سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول و جلوگیری از گسترش تسلیحات و تلاش برای تصویب قانون رهایی از استبداد دین به عنوان جزیی از رسالت جهانی مسیحیت به منظور آماده‌سازی جهان برای ظهور مسیح بحث خواهد شد.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.