افزودن نظر جدید

عرفان امری است تشکیکی و دارای درجاتی است. وهر درجه از این درجات لوازمی دارد،پس همه افرادی که نام انها در این عرصه برده میشود با توجه بهظرفیت وجودی خود و وجود لوازم انها در وجود خود در درجه ایی از این معرفت را کسب میکنند. بضی در درجات اول و بعضی بیشتر و بعضی کمتر و بعضی عالی و بعضی عالیتر و... .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.