افزودن نظر جدید

در کتاب "روایت امید اشوهیشتان" به این مسئله تصریح شده. به گفته یکی از دوستان مرد یهودی هم می تواند با دختر برادرش ازدواج کند. [شاید به این برگردد که یهودیان چند هزار سال اینجا زیسته اند]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.