افزودن نظر جدید

1 پـ نـ پـ ايرانيهای وحشی متمدن بودن 2 كل قلمرو ساسانيان كه با وحشی گری و خونريز به دست آوردن سر جمع 3 ميليون كيلومتر بود (شايد هم كمتر) يعني كمتر از 2-3 درصد سطح خشكیهای زمين ! اون وقت تو چطور ميگی نصف دنيا ! چين و كره و شمال افريقا و كل روم شرقی و غربی و هندوستان و تركستان و تمدنهای بومی امريكا و... رو در نظر بگير اون وقت چطور ادعات ميشه كه ساسانيان بر نصف دنيا حكومت ميكردن ؟ ادعا ميكنی ساسانيان به طور منظم اداره ميكردن! شايد منظورت به جنايات وقيحانه و توحش ساسانيان عليه مردم بروئی و لازيكا و ... هست ! كمی هم خجالت بكشی بد نيست!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.