افزودن نظر جدید

لطفا به مکتوبات و دیدگاه های طاهری در باب کالبد ذهنی و تناسخ مراجعه کنید. در متون آموزشی عرفان حلقه، کالبد ذهنی که بیان شده است، هر چند نام تناسخ را با خود ندارد؛ اما در حقیقت نوعی از حلول و برگشت فرد به عالم دنیاست که از تناسخ عادی که در آیین های شرقی ادعا می شود، پیچیده تر و عمیق تر است. بر خلاف تناسخ عادی که هر روح فقط قادر به تسخیر یک کالبد است؛ برگشت کالبد ذهنی به کالبد دیگران و حلول آن در جسم دیگران چه از نظر تعداد کالبدی که به تسخیر درآمده و چه از نظر نوع کالبد تسخیر شده، محدودیتی ندارد. تا قبل از عرفان حلقه، روحی که طبق تناسخ قرار بود در کالبد دیگران حلول کند، تنها قادر به حلول در یک فرد بود و بعلاوه نوع کالبدی که روح به آن تعلق می گرفت، انتخابی نبود و کالبد جدید بنا به قانون کارما به میزان عمل مثبت و یا منفی در زندگی گذشته، تعیین می شد. اما در عرفان حلقه تصریح شده است: «يك كالبد ذهني به دليل لامكان بودن مي تواند هم زمان چندين نفر را تسخير كند و محدوديتي براي تعداد نفراتي كه تسخير مي شوند وجود ندارد . اما وقتي با تشعشع دفاعي از بدن يك نفر خارج مي شود، از ديگران نيز خارج شده است(وقتي كالبد ذهني كسي را تسخير مي كند علائق قديمي خود را براي فرد تسخير شده بازسازي كند، فرد تسخير شده ممكن است كارها و حرفها و رفتارهای فرد متوفی را پيدا كند؛ حتي در مواردي ديده شده است كه بيماريهای فرد متوفی در زمان حيات براي فرد تسخير شده ايجاد شود و انواع مشكلات ذهني را برای فرد ایجاد کند.» میتونید برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به تشعشع دفاعی، متن آموزش مجازی عرفان حلقه، نسخه ۴ص ۷
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.