افزودن نظر جدید

حضرت برای رسیدگی به یک زن بیوه به خانه او رفت و برای آرد برد و کارهای خانه اش را انجام داد. آن زن هم (که حضرا را نشناخته بود) در پایان گفت: «ای جوانمرد! خدا به تو زندگی با برکت دهد و علی را لعنت کند! علی شوهر مرا به جنگ برد و شوهرم کشته شد! ولی علی که خلیفه است حتی سری به ما نزد و از وضع ما خبری نمیگیرد» ! اما میدانید چه شد؟ حضرت سرش را انداخت پایین و اشک در چشمانش جمع شد و گفت: «ای زن دعا کن خدا علی را ببخشد». حضرت اینجا هم خودش را معرفی نکرد (تا آن زن شرمنده نشود). چه کسی اینگونه رفتار میکند؟ چهع کسی در تاریخ، پادشاهی کرد ولی مانند فقرا زندگی کرد؟ کدام پادشاه وقتی به او فحش دادند، انتقام نگرفت...؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.