افزودن نظر جدید

شیرین(تلخ) نکشیدی چرت و پرت میگی؟؟؟؟ از حرفات برمیاد که میخوای ادا کنی سوشیانتی که زرتشتیا میگن خودتی چون حرفات تمام من درآوردیه و با هیچ تاریخ وسندی نمی سازه!!!! اگه سوشیانتی بگو تا ماهم.....!! اما فکر کنم بنگ نکشیدی که چرت و پرت میگی!!!!!!!!!!!!..........
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.