افزودن نظر جدید

سوشیانت می اید تا دین زرتشتی را احیا کند. در مورد دوم هم باید گفت زرتشت نه تنها قتل عامی نکرد بلکه خود ارجاسب ابتدا به گشتاسب حمله کرد و دوباره نیز به بلخ حمله کرد و زرتشت را کشت. در حالی که گشتاسب برای انتقام حمله کرد و برای اینکه زیر بار زور ملت همسایه نرود.. در ضمن مدرک برای خشن بودن اسلام بسیار زیاد استهیچ کسی نگفت زرتشت جنگجو بود ( نه یونان نه روم و نه اسلام و نه فرزانگان دنیای باستان).. اما بعد از ادعای محمد برای پیامبری صدهاهزار انسان ( شاید هم میلیون ها) که تحقیقات زیادی در این رابطه کرده بودند به خشن بودن محمد اعتراف کرده اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.