افزودن نظر جدید

افراد کودن کسانی هستند که وقایع و شواهد را آن گونه که هست نمیبینن و همیشه سعی دارند چیزی را قبول کنند که بهش اعتقاد دارند نه اینکه اعتقاد پیدا کنند به اون معارفی که قابل قبول و منطقیه...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.