افزودن نظر جدید

داستان انوشیروان و انوشگزاد واقعاً یه تراژدی دردناکه . انوشیروان نه فقط به پسر خود حتی بایستی به تاریخ پاسخگو باشه جرم انوشزاد : نیامد همی زند و استش درست دورخ را به آب مسیـــــحا بشست ز دیـن پـدر کیش مــادر گرفـــــــت زمانه بدو مانـــــــــده اندر شگفت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.