افزودن نظر جدید

یکم؛ اوستا در زمان اسکندر نابود و در زمان ساسانیان از نو گرد آوری گشت و این خود داستانی دراز و شگفت است چه اینکه زرتشت پیروان میترا را نفرین میکرد و میترا نزد ساسانیان از جایگاه مقدسی برخوردار بود دوم؛اگر درباره اورمزد خدای اشکانیان که برخی از روی نادانی او را همان اهورامزدا دانند جستجو کنید خواهید دانست چه دگرگونی ها در دین زرتشت پدیدار گشته و از وی و اوستا جز نامی به جای نمانده سوم؛در تاریخ آنچه آشکارست نابودی همه کتابهای ایران و مصر به دست تازیان و با شعار ام الکتاب بوده و این باور که هر دانش در قرآن میباشد و دانش ستیزی مسلمانان تا روزگار بسیار مایه نادانی ایشان و رویگردانی دانشمندان بسیار چون ابن سینا و ذکری رازی بوده است چهارم؛در کتاب مسلمانان که قرآن باشد از زرتشت به نام پیامبر مجوس نامبرده شده و اینک که شما با بی باکی زرتشت را بد و خشن میدانید و بیباکانه تر گویید دانشمندان نیز این را پذیرفته اند ما نیز سخن شما را می پذیریم و خستو میشویم که قرآن نیز سخن نادرست گفته و کسی چون زرتشت را پیامبر نامیده است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.