افزودن نظر جدید

جناب حقيقتگوي گرامي، سلام. پيرامون ديدگاه شما نكاتي بيان ميدارم. اولاً خرسنديم كه در اين سايت حضور يافتيد و متن را مطالعه كرديد. مطمئناً مطالعه تاريخ راهگشاي بسياري مسائل خواهد بود. ثانياً بحث تحميلي بودن اسلام، يك سخن تاريخ مصرف گذشته است. امروزه اين سخت خريدار ندارد. چون با اسناد تاريخي هخواني ندارد. در نگاه اسلام، اهل كتاب ميتوانند با پرداخت جزيه (ماليات به اندازه توان) بر دين خود باقي بمانند و مسلمان نشوند. (انتظار ميرود از اين مسئله آگاهي داشته باشيد و در صورت عدم آگاهي، قضاوت نكنيد). به جاي مطالعه سخنان بي در و پيكر موجود در شبكه هاي اجتماعي،‌ پيشنهاد ميدهم تاريخ بخوانيد. اسلام اختياری ايرانيان از نگاه دانشمندان غيرمسلمان : [http://www.adyannet.com/news/16081] و [http://www.adyannet.com/news/12856]. ثالثاً درباره ازدواج پيامبر با عايشه، سن عايشه در برخي منابع 9 سال، در برخي منابع 17 سال و در برخي نيز 24 سال بيان شده است. شما اين نقل 7 سال را از كجا آورديد؟ و دليل رد ساير اقوال از سوي شما چيست ؟! رابعاً اين كه گفتيد زرتشت از لحاظ فرهنگ، اول بود،‌ بهتر است به دروغها و ياوه‌ها توجه نكنيد. پيشنهاد من است كه ترجمه واقعي گاتها را بخوانيد. كه در آن مستقيماً گوساله پرست بودن زرتشت اثبات ميشود. كافي است تعصب را كنار بگذاريد و با حقايق به گونه اي منطقي مواج شويد. اين مقاله با ارائه اسناد، در اثبات گاوپرست بودن زرتشت به شما كمك ميكند:‌ [http://www.adyannet.com/news/1329]. خامساً بحث كشته شده صدهاهزار انسان توسط پيامبر (؟!) اين حرف شما به راستي چه سندي دارد ؟!‌ از روي حرص و غيض و بغض سخن نگوييد. پيامبر در مدتي اندك بر سراسر جزيرة العرب حاكم شد و در اين حاكميت، كمتر از 1300 نفر از دشمنان كشته شدند. حدود 700 نفر از پيمان شكنان بني قريظه و حدود 600 نفر از ساير مشركين و بت پرستان. اگر سندي بر كشتار صدهاهزار نفر داريد (كه كل جمعيت جزيرة العرب اين مقدار نبود) ما حاضر به شنيدن هستيم. سادساً در آيين زرتشتي برده داري كاملاً امري مرسوم بود: [http://www.adyannet.com/news/1005] و اسلام آن را تعديل و محدود ساخت: [http://www.adyannet.com/news/12383]. اما درباره كشتار و آنچه شما توحش ناميديد،‌ بهتر است بدانيد به اعتراف موبدان زرتشتي،‌ شخص زرتشت و پيروانش، جزو خشنترين افراد تاريخ بودند كه امروزه دانشمندان اين را پذيرفته اند و تنها افراد متعصب و نژادپرست آرياگرا از پذيرش آن خودداري ميكنند. دراين زمينه حاضر به گفتگوي مفصل و با سند از متن اوستا هستم(بي‌سابقه ترين كشتارها و قتل عامها توسط زرتشت). ليكن سؤالي مطرح است كه آيا واقعا شما در عمر خود براي يك بار هم كه شده اوستا را خوانده ايد؟!‌
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.