افزودن نظر جدید

این عنوان نوشته شما بک عرف صوفی بسیار جاهلانه ومتعصبانه است یک دین شناس نیاید دگم وتغصب نسبت به مذاهب دیگر داشته باشد مگر شما به مریم مجدلیه قدسیه مسیحی ترزداویلا که در ردیف رابعه هستند نسینت بد نامی دمی دهید انسان جایز الخطا است چرا بس پیامبر ص بر سر جنازه بدکاره عرب با یارانش نماز خواند این تعصب جاهلانه شما ویژگی یک دین شناسی ومعرفی کننده دین نیست اگر در میدان دین شناسی کار وتحقیق می کنید بدون دگم برخورد کنید وگرنه مطالب شما به دل نسل جوان وغیره نفوذ نخواهد کرد موفق باشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.