افزودن نظر جدید

این همه چرندیات نوشتی اگر کتاب حیات النفس شیخ احمد احسایی را می خواندی؟ این ها را نمی نوشتی تمام به نوشته های دشمنان شیخ اشاره کردی فقط زندگی نامه اش درست بود . اگر کتب خود شیخ را بخوانی باید استغفار کنی به عالم بزرگی چون شیخ افترا بستند تو نمی بستی . شیعه کجا بهائی کجا ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.