افزودن نظر جدید

اگر خداوند بخواهد هنجار هستی را تغییر و تبدیل کند چه ؟ آیا نمی تواند ؟ پیامبران برای اثبات حقانیت خود ( و اینکه دروغ گو نیستند باید نشانه ای داشته باشند ) حال خداوند برای این دلیل معقول ، هنجار هستی ( که در اختیار خودش است ) را تغییر دهد ( نه زیر پا گذاشتن ) بلکه تغییر آن به نحوی که برای بشریت شناخته شده نیست ) چه ایرادی دارد ؟ اما گئوش اوروان ، ببینید زرتشت اهورامزدا را واسطه قرار می دهد تا به روان گاو برسد . ربطی به معجزه ندارد .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.