افزودن نظر جدید

دوست عزیز انجام معجزه یعنی زیر پا گذاشتن هنجار یکنواخت هستی زرتشتیان با استناد به گفته زرتشت و همچنین علوم تجربی و فلسفه به معجزه اعتقاد ندارند ، شاید من در مورد معجزات ابراهیم ص دچار اشتباه شده باشم ولی به هر حال معجزات یکی و دو تا نیستند . شما یک خردگرا را به موضوع اصلی دعوت میکنید در حالی که فکر کردن در مورد اشتباهات علمی ادیان وقت تلف کردن است ، شما با علم این چنین تشخیص دادید که ممکن نیست گاو اولین موجود یا روان هستی باشد من هم با علم عدم رخ دادن معجزه رو به شما اثبات کردم ! اگر بگویید معجزه قدرت خداوند است من هم میگویم اهورا توانا میتواند گاو را روان هنجار هستی قرار دهد ( یاوه در برابر یاوه)شاید هم منظورتان چیز دیگری بود ، ولی من به وضوح با حدیث پیامبر که میگفت : خورشید هر غروب در مقابل خداوند زانو میزند و ازو طلب طلوع دوباره میکند و معجزات اثبات کردم هنجار هستی در ادیان ابراهیمی زیر پا گذاشته شده است ، مرتاضان هم هیج کار متافیزیکی انجام نمیدهند و فقط با ترفند های که بیننده از ان اگاه نیست دست به کارهای ظاهرا عجیب میزنند (لطفا تحقیق کنید)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.