افزودن نظر جدید

از انجا که من ریشه اصیل پارسی هستم از اصطلاحات عربی چون تکوین ،تصرف و فطرت چیزی نفهمیدم .هنجار یکنواخت هستی یعنی تمام هستی از قوانینی یکنواخت و مداوم پیروی میکنند برای مثال اهورامزدا خورشید را طوری منظم قرار داده که همیشه بر اساس این هنجار به دور زمین بچرخد (میدانم خورشید نسبتا ثابت است ولی نویسندگان وندیداد چنین می اندیشیدند) ولی در قران در مورد معجزه حضرت ابراهیم که خورشید از مشرق طلوع کرد و در مغرب غروب کرد چه ؟ ایا این نقض این هنجار نیست ؟جدای از زمین محوری اصلا چطور ممکن است زمین این حرکت گهواره ای را تجربه کند ؟ مشت نمونه خروار بود وگرنه ازین موارد بسیارند ! کارهایی که مرتاضان میکنند هم فقط به نظر عجیب می اید وگرنه در قوانین تصرفی ندارند (مجال توضیح نیست) پس نتیجه میگیریم : 1_جهان بر اساس هنجار یکنواخت هستی اداره میشود 2_دخل و تصرف در هنجار هستی ممکن نیست اگر هست در شرایط ازمایشگاهی اثبات کنید 3_اگر گزاره 2 را اثبات نمیکنید پس معجزه حقیقت ندارد !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.