افزودن نظر جدید

فقط یه پان ترکیسم کم داشتیم، چرا نمیری پیش اردوغان کمک داعش کنی سر مردم ببری و در کنار غنائم، حوریه های زمینی جایزه بگیری و هرجا نشستی بگی هدف من مثل عمر یاد دادن احترام به والدین و برادری و برابری هست! یکی دوتا از نوشته هات رو دیدم چقدر شرم آوری!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.