افزودن نظر جدید

باسلام ودرودبه همه منتقدان,اینجانب شایدبه اندازه شماهااطلاعات تاریخی نداشته باشم عالم هم نیستم ولی میخوام نظرهمه شماروبه این نکته جلب کنم که صرف نظرازاینکه گذشتگان ماانسانهاچه داشتند؟چه کردند؟وکجای تاریخ درست وکجاش غلط وجهت مدارانه نگاشته شده اینرابدانیدتاریخ رومایعنی همین نسل حاظرمیسازیم چراکه هرچه درحال انجام میگیره سالهابعدآیندگان به اون وقایع یعنوان وقایع تاریخی می‌نگرند.پس بیایدبجای تلخ کردن ورنجاندن یکدیگرازاشتباهات گذشتگان همه تمدنهادرس بگیریم وعبرت کنیم وازسرنگیریم اشتباهات گذشتگان را,ماانسانهای امروزی تفاوت بسیارزیادی باگذشتگان داریم چراکه میتوانیم به این سادگی باهم ارتباط داشته باشیم واگرچشمانمان راخوب بازکنیم وبنگریم هیچ شباهتی بین دنیای امروزوچندهزارسال پیش چه ازنظرظاهری چه ازدیدگاه امکانات رفاهی وجودندارد تنهاچیزی که هیچ تقییری پیدانکرده همین رفتارخسمانه وکینه جویانه ماانانهاست,به امیدروزی که چشمان همه ما به واقعیتهایی که درکنارمان مبگذردبازشود امیددارم همه شمادرصلح وآرامش باشید باشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.