افزودن نظر جدید

لطف کن با سند عنوان کن نه با ظن و گمان؟ کجا زیر بنای فرهنگی ما توسط مسلمانان ویران شد تاریخ گواه است که بیشتر شهر های ایران بدون خونریزی فتح شد. این نشانه این است که اجداد با فرهنگ ما دریافته بودند که اسلام راه نجاتشان از دست نظام طبقاتی بود که حتی اجازه درس خواندن به فرزندان پیشه وران را هم نمی داد. شما هر چه را بخواهید پنهان کنید نظام طبقاتی دین زرتشت را که توسط موبدان طرح ریزی شده بود نمی توانید منکر شوید. چه مجوزی هست که انسانی بر انسانی برتری داشته باشد چون یکی فرزند یکی از درباریان است و دیگری فرزند پیشه ور آیا این بدترین نوع تبعیض نیست؟؟؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.