افزودن نظر جدید

لطفا کامل بخوانید برای خیلی افرادی که در این سایت نظر مبنی بر دین کورش گذاشته اند متاسفم به چند دلیل: ۱_ایا فرد بت پرست , زنا کار , رذل و خودخواه میتواند بزرگ ترین پادشاهی دنیا را اداره کند و بر تعداد زیادی از ادیان مسلط شود ؟ ۲_ ایا پیامبر بودن کوروش بودن کورش خدشه بر دین اسلام وارد میکند ایا دین اسلام بر مبنای عدالت , احترام , کمک , ایثار , دوری از دروغ و ... نیست و ایا کورش جز انها را به مردمش سفارش کرد ؟ ۳_ ایا جز این است که اعراب با دین اسلام وارد ایران شدند و سالها با ایرانیان مانند بردگان خود رفتار کردند و بیش از نیمی از علم و دانش ما را نابود کردند؟ ۴_ ایا حضرت محمد ص و کورش راضی به نزاع و تفرقه به خاطر اثبات پیامبری کورش در بین ما هستند و اثبات این امر باعث والاتر شدن مرتبه کورش میشود ,از این بالاتر,؟ میدانید مشکل ما چیست ؟ این است که در گذشته هایمان زندگی میکنیم و نبش قبر کردن به برنامه ریزی ترجیح میدهیم . زندگیمان را به کندوکاو در گذشته ها میگذارنیم به علت دعوای بی علت و بیهوده. و حال به جای تلاش برای از بین بردن زبان های بیگانه در زبان پارسی و زنده کردن این زبان زیبا و ابادانی ایران زرگ و بازسازی بسیاری از یادمان های دینی و ملی که جنبه تاریخی دارند با برادران خود میجنگیم. ایا وقت بیداری نیست؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.