افزودن نظر جدید

ای خدا ماهاکجاداریم میریم؟!توهین تحقیر... چرابجون هم انداختن مارو... یاامام زمان... من نمیتونم مث بضیاتون بظاهر آگاهانه وعلمی حرف بزنم... اما چرا وقتی تومتنای بلندبالاتون از حکومت الان ایران ودین اسلام انتقادمیکنید ما حق اعتراض نداریم؟! اینم فقط یه انتقاده.... بارهادینمو به تمسخرگرفتید....قلبموشکستید شماها...چقد به گفتارنیک پندارنیک کردارنیک اهمیت دادین؟! هرجوره حساب کردم شما تودین کوروش هم کافرید... دیدارباشه به قیامت... آنچنان عمری نداریم درنهایت خاک گل کوزه گران خواهیم شد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.