افزودن نظر جدید

شما در این متن هم تهمت زدین و هم مطالبی که هیچ سندی برای آن وجود ندارد. ایران در زمان پیش از هخامنشیان در لجن نبودن و در آن زمان ایرانیان و مردم ایران، دارای تمدن خاص همان زمان بودن.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.