افزودن نظر جدید

بابک جان ! کامبیز جان ! این کشور نه مال برادر شهید عزیز شماست ! مه مال کورش دوست داشتنی شما ! نه مال من و نل مال شما ! هیچکس مالک چیزی نیست ! چون هیچ چیز ابدیت ندارد ! حرفهای من سفسطه نبود ! من خواستم پرخاش دوسمان را با خوش رویی پاسخ دهم ! خانم ثریا ! من کوروش پرست نیستم ! اما هم به کوروش احترام میگذارم ! هم به برادر شهید بابک ! کوروش محمد ، علی ، همه و همه هرچه کردند ! برای خود کردند ! حال ما پاسخ دهیم ! ما چه کرده ایم !؟ بعضی دوستان ! همچون حرف میزنند انگار در کاخهایشان نشسته اند و بی خبرند ! از زنان و دخترانی که از فقر و تهی دستی تن به فاحشگی داده اند ! در صورتی که نان جایی دیگر زیاد است ! انگار شما در کره ی مریخ رندگی میکنید ! فقط کافیست با راننده تاکسی سلام کنی ! تا انواع دردهایش را به تو بگوید ! نمیگویم همه جای دنیا خوب است ! اما ما که مدعی هستیم چرا !؟ در مملکت ما مدعی زیاد است ! اگر ما مدعی نبودیم که بهترینیم باشد ! باشد که هرچه سرمان بیاید هیچ ! اما وقتی بعضی ها دم از عصمت میزنند و نان میبرند ! آن را چه کنیم ؟؟ بیایال کوروش ! حال تخریب چند تکا استخان بی جان که در یک مقبره ی کوچک افتاده که را بزرگ میکند !؟ چرا باید ترسید ؟،؟ مقبره ی دیگران کا بزرگتر است ! پس نترسید ! گنجایش و راه دست پول ریختن در انها هم ایلی بیشتر است ! بیایال کوروش شوید ! بر دنیا واضح است که شخصیتش چیست ! این یخنان تنها از خودیها شنیده میشود ! باشد که روزی با چشمهای بازتر ببینیم چه پیرامونمان در جریان است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.