افزودن نظر جدید

«مردمی که به زیارت امامان شما میروند یه مشت افراد متعصب (مرده پرست)»!!!! واقعا برای شما متاسفم که اینقدر نابخردانه سخن می گویی!!! آیا توهین به پیروان سایر ادیان از خصایص دین شماست؟؟؟!!!! می دانم که در جواب درمانده شدید و راه فراری ندارید ناچار دست و پا می زنید!!! ولی مگر شما علم غیب دارید؟ مگر از اسرار درون یکایک کسانی که مخلصانه به زیارت امامان ما میروند خبر دارید که اینگونه اراجیف می بافید؟؟ شما مردمی را که با خلوص قلب به زیارت مدفن بهترین انسان ها می روند مرده پرست و مشرک می نامید؟!! چیزی که بیش از هر کس زیبنده خود شماست که بعد از 2500 سال از مرده ای بتی ساخته اید و به زیارت آن می روید و ادعای فرهنگ و تمدن هم می کنید؟؟نه دوست گرامی هر چه ما جانب ادب را نگه داریم شما وقاحت را از حد می گذارانید! هر چه نثار پیروان مخلص اهل بیت کردید زیبنده خودتان است. شما به اکثریت قاطع مردم با فرهنگ ما توهین کردید و آنان را مرده پرست خواندید و بعد ادعای فرهنگ می کنید؟! فرهنگ شما هم مثل شعار دروغین شما (گفتار و کردار و رفتار نیک) دروغی بیش نیست!!! خدا را شکر که ما را با نور اسلام از ظلمات جهالت فرهنگ دروغین شما نجات داد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.