افزودن نظر جدید

کوروش در منشور خودش که در بابل کشف شده صراحتا میگه:که نبونید عقیده ی خودشو بر مردم تحمیل میکرد در ایین ها دست برد و... بطوری که مردم از ذست او به خشم امده بودند بطوریکه((خشمگین از اینکه او (=نبونئید) (آنان را) (=خدایان غیر بابلی) به (شهر) شواَنّهَ (=بابل) وارد کرده بود))... سپس میگه من نیایشگاه ها را دوباره ساختم سپس((خدایانی را که درون آنها ساکن بودند، به جایگاه هایشان بازگرداندم و (آنان را) در جایگاه‌های ابدی خودشان نهادم. همهٔ مردمانِ آنان را گرد آوردم و به سکونتگاه هایشان بازگرداندم)) .... // یعنی مردم رو در پرستش خدای خودشون ازاد گذاشت(این یعنی دموکراسی و ازادی عقیده) میگه مردم رو به سکونت گاهیشان بازگرداندم(یعنی نبونید مردم رو به اسارت و بردگی گرفته بوده . کوروش ازاذشون کرده این یعنی ازاد سازی مردم و لغو برده داری)// در جای دیگری میگوید((خستگی های مردم را تسکین دادم (و) از بندها (یعنی اسارت و بردگی ) رهایشان کردم. مردوک، سرور بزرگ، از رفتار [نیک من] شادمان گشت و...))..... صراحتا از ازادی سخن گفته ... اخه دیگه چگونه باید در 2500سال پیش از لغو برده داری و خصایص انسانی سخن میگفت؟؟ فرزین جان این دوستان مسلمان هرکاری کنند نمیتونن حقیقتو مخفی کنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.