افزودن نظر جدید

کورروش زردتشتی بود و تمام هخامنشیان و در دربار هخامنشیاه مغ بود اکر زردتشتی نبودن مغ در دربارچه کار میکرد در صدر اسلام برده داری بود یه چیزی رو بگو که داشته باشد در زمانی که تمام دانشمندان یونان برده داری رو درست میدانستن در ایران برای ساخت پاسرگاد به کارگران حقوق میدادن ایرانیان برده دار نبودن و اعراب اومدن مد شد تا همین 50 سال پیشم اکثر مردم رعیت بودن نکنه 50 سال پبش زمان کوروش بود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.