افزودن نظر جدید

هادوی ... ما کافریم؟؟ چرا چون دین تورو قبول نداریم!! ( عجب دلیل منصافانه ایی )اگه اینجوری باشه تو نیز به دین ما کافری پس جای تو نیز در جهنم باشد. نه این حرفا حاصل کوتاه نظری توعه .... تو هنوز بچه ایی ... پس تا شعور و فرهنگ بحث پیدا نکردی وارد بحث نشو .همین که تو خودتو درست میدونی و بقیه رو غلط این خودش یه نژاد پرستیه میبینی توهم با ما خویدوده ها فرقی نداری . داریوشم حرفاش بچه گانست و متاسفانه حرفایی میزنه که در شان زرتشتیان نیست. ما همه یکتا پرستیم (شما الله ما اهورا مزدا ) پس بیاید به اصل خود که یکتا پرستیست بازگردیم و این جنگ های بچه گانه را دور بریزیم .ماها همه برادریم نه دشمن.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.