افزودن نظر جدید

میگید چرا مردوک رو نابود نکرد اگر میکرد باید تمام مردم بابل هم میکشت چون خداشون مردوک اوپیس قتل عام نشد اگر میشد پس چرا بابل رو بدون جنگ و کشتار گرفت هیچ شهری برای نبوغید نمی جنگید چون طرفداری نداشت پس جگ نگید مردم از ترس به دریا ریختن یک تخیل دیگه چرا پس کزوس شاه انها رو کسی نکشت هیچ چیز از سیاست حالیتون نیست و اگر سایاست مدار بودید می شدید شاه سلطان حسین حتی بد تر خیلی کار خوبی کرد مردوک رو نابود نکرد چون جنگ میشد و کشت و کشتار مردم بابل در حالی که تو بودی مثل چنگیز تمام مردم رو میکشتی با افتخار در حالی که مردم با خوشی زندگی کردن کوروش نادر ترین افراد بود که بدون کشتار پیروز شد حالا هی بسوزید که کوروش بزرگه بعد از مرگتون هم حرس بخورید چون ان دنیا بزرگه برید سیاست هم یاد بگرید تا از شاه سلطان حسینی بیاید بیرون
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.