افزودن نظر جدید

دامه متن قبل 1- نام های کوروش و کیخسرو شبیه یکدیگر هستند و این باعث میشده و این باعث میشده حافظه ی جمعی یاد و خاطره ی کوروش را در قالب این نام نگهدارد. 2- خرد و دادگری کوروش و کیخسر با تدبیر و عدل ککروش ( به ویژه در گفته ی گزنفون ) قابل مقایسه است . اوازه ی کوروش به دلیل همین دانایی و دادگستریش است. 3-داستان کودکی کیخسرو در شاهنامه شبیه داستان کودکی کوروش در گفته ی هرودوت است. 4- مادر کوروش و کیخسرو از اقوام دیگر هستند، بر اسا شاهنامه، مادر کیخسرو فرنگیس دختر افراسیاب تورانی بوده و بر اساس تاریخ گزنفون و هرودوت، مادرش کوروش ماندانا دختر پادشاه ماد بوده. 5-هر دو پادشاه دور از سرزمین موری ، پیش رفت میکنند: کیخسرو در توران و کوروش در ماد 6-هم کیخسرو و هم کوروش در برابر پدر بزرگ مادریشان قرار میگیرند . 7-کیخسرو پس از جنگ های پی در پی تورانیان را از ایران میراند و دست انها را از ایران کوتاه میسازد . بر اساس گوروش نامه، کوروش دشمنانی را که قصد حمله داشتند را عقب میراند و دست آنان را کوتاه میکند. 8-مرگ کوروش شباهت زیادی به مرگ کیخسرو دارد و حتی اندرزهای قبل از مرگ کوروش در کوروش نامه ی گزنفون شباهت زیادی به اندرزهای کیخسرو در شاهنانه دارد به عنوان مثال ققط یک نمونه را عرض میکنم: روایت شاهنامه از مرگ کیخسرو: کیخسرو پس از 60 سال پادشاهی دل از جهان بر میکند و از خداوند میخواهد که اورا بسوی خود بازخواند. بعد از مدتی سروش در خواب بدو نمایان میگردد و به او مژده نیدهد که ارزوی او پذیرفته گشت.کیخسرو چون از خواب برمیخیزد پس از اندز کردن بزرگان و گذشت حوادثی به سوی جهان دیگر رهسپار میشود یا به عبارتی عروج میکند. گزنفون هم خواب دیدن کوروش قبل از مرگش را چنین روایت میکند: هنگامی که کوروش در کاخ خواییدا بود، تینابی( رویایی ) را دید: یک رخساره ای ( قیافه ای ) که بیشتر از آدمیزاد شکوهمند و زیبا بود در خواب بر او نمایان گشت:" آماده شو کوروش ، زیرا باید بطودی بسوی یزدان بروی" هنگامی که ان رویا پایان یافت ، کوروش برخاست و به نظر می امد که او کمابیش پی برده باشد که میاین زندگی اش نزدیک است گرچه در سخنان دیگر مورخان از خواب دیدن کوروش قبل از مرگش سخن به میان امده اما اندرزهای کوروش قبل از مرگش در کوروشنانه شباهت های عجیبی با انرزهای کیخسرو دارد کوروش اول به شرح پیروزی هایش میپردازد و سپس از هراس خود سخن میگوید و کیخسرو نیز همچنین میتوانید به کوروش نامه و و شاهنانه مراجعه کنید و متن هردو را کامل بخوانید این شباهت و یکی بودن گفتاره شکی باقی نمیگذراد که کسخسرو همان کوروش است.کیخسرو به دوره ای مرتبط است که اشخاص و پادشاهان روی کار بودند .کیانیان بیشترین آنیختگی رو با مادها و هخامنشیان دارند و جتی اقای رائفی پور هم به این گفته صحت بخشیده است. 2- در کتیبه های کوتاه و مکرر پاسارگاد" من کوروش شاه هخامنشی هستم " و دیگری در کتیبه ی داریوش در بیستون که کمبوجیه و بردیا پسران کوروش معرفی شده اند نامش امده 3- نام کوروش چند بار در تاریخ نانه های ایرانی انده است : چندین بار بصورا کورش، قورش، قورس هنراه با شرح مختصری از او در آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی ، تاریخ پادشاهان و میامبران حمزه ی اصفهانی و چند متن دیگز آمده 4-اینکه شما میگی کوروش ساخته دست انگلیسه و قبل از زمان پهلوی وجود نداشته غلطه من به یک نمونه اشاره میکنم: در این راستا من به حسینقلی میرزا سالور ع مادالسلطنه ز دیوانسالاران دوره قاجار اشاره میکنم که ترجمه او از کتاب آناباسیس گزنفون با نام «بازگشت ده هزار یونانی»، یکی از ماندگارترین ترجمه‌های متون فرنگی به پارسی است او در نوشته هایش به کوروش بزرگ احترام بسیار زیادی گذاشته و همواره از او به نیکی یاد میکند. تو ضیحات او خواننده را قانع میکند که دانش اموختگان عصر قاجار به خوبی از جزییات تاریخ ایران دوره ی باستان اگاه بوده اند او از کوروش با نام (سیروس کبیر) یاد کرده است و..... پس نگو در تاریخ ایران نامی از کوروش نبوده باعث خندم میشه اگه ما هویت خودمونو از دشمنامون داریم شما که هویت دینی و مذهبتون از دشمنان سوسمار خورتون دارید. شخصیت های مذهبیتون و مصیبتاشون و.... همه مال عرب هاست. شما از علی به بزرگس یاد میکنید در حالیکه عرب های سنی بخصوص عربستانی ها اصلا از علی به بزرگی یاد نمیکنند. برادر عزیز با مدرک صحبت کن اگه کوروش مولای ماست نه به این دلیل که خدا اونو فرستاده ... چون الگوی کاملی از سخنان اشوزرتشت و فرهنگ اهورایی است در پناه یزدان باشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.