افزودن نظر جدید

من خدای خود را با زرتشت و اوستاوکوروش شناختم وآدمیم که همه هم کارام . دوستان وآشنایان قبولم دارن وسعی بر رازی نگه داشتن اطرافیانم هستم .واگر نه فردی بی دین می شدم. وهیچگاه به کسی توهین نکردم حتا دشمنم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.