افزودن نظر جدید

چرا احساس خطر؟ اینکه از جهل مردم استفاده کنند و دروغ به مردم بگویند جالب هست!! کوروش فردی است که بت مردوک را می پرستیده است!!! هیچ دلیل معتبری برای زرتشتی بودن او وجود ندارد و ... بیشترین خدمت و کمک کوروش هم به یهودیان بوده است طبق تاریخ!!! امروزه هم خود یهودیان بیان می کنند که کوروش یهودی بوده است...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.