پارس‌ها و هخامنشیان، اصالت روس دارند

هخامنشیان
12/21/1400 - 12:55

کوروش و هخامنشیان، پارسی بودند و پارس‌ ها جزو قوم آریایی. آریایی‌ ها از جنوب روسیه به ایران مهاجرت کرده بودند. در کتیبه‌ های هخامنشی هم واژگان روسی بسیار بسیار زیاد است. حتی می‌ توان ادعا کرد که زبان پارسی هخامنشی، به زبان روسی نزدیک‌تر است تا زبان فارسی امروزی.