موحدی نائینی

گانش و یگا
08/18/1402 - 14:36

یکی از آسیب‌های معنوی یوگا، پرستش بُتی به نام «گانش» است. گانش خدای دانش، یکی از بُت‌های مورد پرستش مردم در کشور هند می‌باشد. گانش‌ پرستی یوگاکاران در ایران نیز شایع است.