قرارداد 25 ساله

منجی دین زرتشتی، به کمک چین و هند، ایران را آباد می‌کند!
03/18/1401 - 13:37

طبق سنت زرتشتی، یکی از منجیان دین زرتشتی با کمک هند و چین، ایران را فتح (و آباد) میکند. آن هم در زمانی که عراق پر از آشوب شده و فرات پر از خون می‌شود. در روایات زرتشتی، جزئیات این ماجرا آمده است.

02/10/1400 - 10:42

تاریخ تکرار شد! حکیم ابوالقاسم فردوسی می‌گوید: در زمان حکومت خسرو انوشیروان (پادشاه ساسانی)، پیمان دوستی و سند جامع همکاری بین ایران و چین امضا شد. اما ناگهان یک قوم "یهودی" به نام هپتالیان، احساس خطر کرده و برای بر هم زدن این پیمان کوشش بسیار کردند.

01/14/1400 - 07:59

با همه این تفاصیل ، رسانه‌های زنجیره‌ای و فعالین مدعی اصلاحات، هم‌صدا با مقامات آمریکایی، حمله همه جانبه‌ای را علیه این توافق به راه انداخته‌اند و مضحک ماجرا، هم آوایی قطب خودخوانده و متوهم فرقه منحرف گنابادیه با مخالفین است. اسماعیل صلاحی ضمن اعلام اعتراض شدید نسبت به کشتار مسلمانان چین، مخالفت مشی فرقه‌اش را با هرنوع خشونت و خونریزی یادآور شد و همه مردم را به صلح و سلم و راستی در گفتار و پندار و رفتار دعوت کرد!