عرفان ناب، همان عرفان اهل بیت (علیهم‌السلام) است

عرفان ناب و کسب معنویت اصیل در عوامل رشد معنوی
07/21/1400 - 10:22

عرفان اهل بیت(علیهم‌السلام) برگرفته از منبع وحی الهی بوده و از مکاتب دیگر هیچ گونه تاثیری نگرفته است. عرفان اهل بیت(علیهم‌السلام) یعنی معرفتی که پایه و محور آن شریعت بوده و در روش ریاضت و سلوک هیچ گونه شباهتی به سلوک صوفیانه و روش‌های اومانیستی عرفان‌های نوظهور ندارد.