دارویش گنابادی

حکم دادگاه
09/28/1401 - 12:41

در قانون تصوف یکی از اصول پذیرفته شده، تبعیت درویش از قطب فرقه خویش می باشد. در کتاب های اقطاب فرقه گنابادی همچون کتاب پند صالح و بیانیه های های نورعلی تابنده دستور به رعایت قوانین جامعه داده شده ولی بارها بخصوص در زمان کنونی مشاهده می شود که مریدان این فرقه بر خلاف دستورات اقطاب خویش عمل کرده و قصد ایجاد تنش و ایجاد آشوب داشته اند.

جذبی
09/05/1401 - 14:51

در ناآرامی ها اخیر، افراد مختلف باطن خود را نشان دادن و پرده نفاق از چهره آنها کنار زده شد. یکی از گروه هایی که چهره نفاق آنها برای همه بیش از پیش برای همه روشن شد دراویش گنابادی بودند که انشعاب های مختلف آن در این ایام چهره ضدیت با جمهوری اسلامی ایران را از خود نشان دادند، بخصوص سید علیرضا جذبی که از خود چهره غیر سیاسی نشان می داد وارد عرصه تهدید نظام شد.

ملا سلطان
08/22/1401 - 09:00

یکی از معیارهای سنجش افراد این است که رفتار آنها با رفتار و گفتار معصومین(ع) سنجیده شود. رفتارهایی از ملاسلطان گنابادی همچون خلف وعده و عدم کمک رسانی به فقرا و گرفتن عشریه در حالت فقر مشاهده شده که هیچ کدام از این رفتارها با سیره و سلوک معصومین(ع) هماهنگ نبوده و مردم نمی پذیرند که افرادی که داعیه دار مهذب کردن جامعه هستند، خود گرفتار رذائل اخلاقی و انحرافات باشند.