جریان شناسی

03/01/1396 - 14:58

یکی از مهم­‌ترین سیاست­‌هایی که وهابیت در جهت اهدافِ خود با آن به مبارزه برخاسته­‌اند، سیاست تقریب بین مذاهب اسلامی است، که این مسئله با مطالعه ریشه‌های اندیشه سلفیت و وهّابیت در قرن هفتم و هشتم بر همگان روشن می‌باشد. ابن‌تیمیه از همان ابتدا تمامی مسلمانانی را که با عقائد شخصی‌اش، هم رأی و هم مسلک نبودند، کافر معرفی کرد.

03/01/1396 - 14:53

وهابیون با کسانی که در جهت افکار و سلیقه شخصی آن‌ها نباشند، مخالفت کرده و با تعبیرهای تندی آن ها را مورد خطاب قرار می دهند. به عنوان نمونه حنفی‌ها را با اینکه فرقه مستقل فقهی کلامی هستند و اکثریت نسبی دارند، ولی در هجمه وهابی‌ها به طرز شدیدتری تکفیر می‌شوند. و گاهی با عداوت شدید آن‌ها را در زمره یهود قرار داده‌اند.

11/23/1394 - 14:47

محمد رشید رضا از علمای بزرگ اهل‌سنت، از زبان یکی از دانشمندان بزرگ غربی چنین نقل می‌کند: معاویه بود که سیستم حکومت اسلامی را از نظام دموکراسی به نظام استبدادی تبدیل کرد؛ اگر معاویه این کار را نکرده بود اسلام سراسر جهان را فرا گرفته بود.

صفحه‌ها