تصوف و گدایی

11/15/1396 - 08:16

صوفیان نخستین گدایی کردن را به خاطر ذلت نفس یا توکل به خدای متعال آغاز کردند. اما به مرور این اعتقاد دستمایه شکم بارگان صوفی شد و غایت گدایی صوفیه که تربیت نفوس بود از بین رفت و انحرافی به نام "سوال" یا همان تکدی‌گری در تصوف نهادینه شد.

09/22/1396 - 08:10

یکی از آداب صوفیان که در اسلام از آن نهی شده، عمل گدایی و دریوزگی است، که آن را نوعی همیاری در تقوا و نیکی دانسته‌اند! در حالی که در نگاه اسلام، این عمل قبیح و دور از عزت یک مسلمان دانسته شده است.