آدم‌خواری در فرهنگ ایران باستان ؟!

  • 1392/07/19 - 14:29
بعضاً دیده می‌شود که باستان گرایان، دیگر اقوام و ملل را به بی‌فرهنگی و خشونت متهم می‌کنند، و بسیار دیده می‌شود که با وقاحت تمام، رفتار زشت عده‌ای را به پای همگان می‌نویسند. لیکن حقیقت این است که حکومت‌های باستانی ایران در کنار رهبران مذهبیِ مجوسی‌گری در بسیاری از زمینه‌ها بیش از همگان خشونت به خرج دادند. به گونه‌ای که متأسفانه...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ دیده می‌شود که باستان گرایان، دیگر اقوام و ملل را به بی‌فرهنگی و خشونت متهم می‌کنند، و بسیار دیده می‌شود که با وقاحت تمام، رفتار زشت عده‌ای را به پای همگان می‌نویسند. لیکن حقیقت این است که حکومت‌های باستانی ایران در کنار رهبران مذهبیِ مجوسی‌گری در بسیاری از زمینه‌ها بیش از همگان خشونت به خرج دادند. به گونه‌ای که متأسفانه بسیاری از تاریخ‌نگارانِ اروپایی، ایرانیان را به خاطر همان رفتارهای دیرین باستانی جزو اقوام وحشی و بربر به شمار می‌آورند. یکی از این مسائل تأسف برانگیز، آدم‌خواری است که برخی از افراد در ایران باستان به آن دچار بودند.

در فقره بیست و پنجم از کتاب سوم تاریخ هرودوت (Herodotus) درباره ی تازش هخامنشیان به حبشه آمده است که کمبوجیه (Cambyses) بدون آماده سازی نظامیان و بدون توجه به میزان آذوقه دستور داد که به سمت حبشه حمله کنند. وقتی به شهر تب رسیدند فرمان داد تا معبد را آتش زده و اهالی را به زور مطیع خود سازند. سپس به قصد جنگ با حبشيان به حركت ادامه داد. هنگامی که یک پنجم راه را پیمودند آذوقه به اتمام رسید. سربازان برای نجات از گرسنگی و مرگ، از هر ده‏ نفر يكى را به قرعه از بين خود انتخاب كردند و خوردند. وقتى كبوجيه از اين ماجرا باخبر شد انديشيد كه مبادا لشکر از بین برود. پس از ادامه لشكركشى به حبشه منصرف شد و مراجعت كرد و پس از آنكه قسمت بزرگى از سپاه خود را از دست داد، به شهر تب بازگشت و سپس به ممفيس رفت.[1]

در اوستا هم نکته ای بیان شده است که نشان می‌دهد آدم‌خواری جزوی از فرهنگ "بخشی از جامعه ایران باستان" و مسئله ای مورد ابتلاء بود. در اوستا، وندیداد، فرگرد هشتم، بند 73 و 74 آمده است که زرتشت پرسید: «ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم، هر گاه مزدا پرستان به حالت رفتن یا دویدن، سوار اسب یا ارابه با آتشی برخورد نمایند که جسد مرده را می سوزانند و مردم برای سوختن جسد یا پختن آن ایستاده باشند مزداپرستان چه وظیفه ای خواهند داشت؟ اهورامزدا پاسخ داد و گفت مردی که جسد مرده را طبخ می‌کند باید کشته شود بلی او را بکشند و دیگ را سرنگون سازند و اجاق را نیز سرنگون سازند».[2]

با دقت در واژه های دیگ، اجاق، پختن و... در می یابیم که جسد مرده را به صورت آب پز یا کباب می‌پختند و می‌خوردند. مسئلۀ جالب تر این است که وندیداد دربردارنده احکام شرعی دین زرتشتی است و معمولاً مسائلی را که مورد ابتلاء عامه بوده است را بیان می‌کرد. بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که این موضوع (آدم‌خواری) به صورتی فراگیر و معضلی اساسی بوده است که اهورامزدا شخصاً برای آن حکم اعدام صادر کرد. شگفت انگیزتر این است که وقتی منابع یونانی را بررسی می کنیم در می‌یابیم که مغان (که موبدان زرتشتی هم جزء آنان بودند) ترویج دهندۀ آدم‌خواری در میان یونانیان بودند! که البته زرتشت در وندیداد با این موضوع وحشیان (آدمخواری) مخالفت کرد.

به هر روی نگاهی به منابع یونانی می اندازیم. در این سیر به یک موبد زرتشتی به نام استانس (Osthanes) می رسیم. یک مغ زرتشتی که باورهای مغان را در یونان رواج می داد. البته باید دقت داشت که این شخص را با استانس فرزند داریوش دوم اشتباه نگیریم (استانس یک نام ایرانی است).[3] پلینی بزرگ (Pliny the elder) دانشمند رومی در کتاب تاریخ طبیعی (The Natural History) که در قرن یکم میلادی بر اساس اسناد تاریخی نوشته شده است [4] و به نظر بسیاری از پژوهشگران اولین دائرة المعارف تاریخ جهان است [5] که به گفته خودش از روی دوهزار کتاب و بیست هزار یادداشت نوشته شده [6] در اعتراضی به رفتارهای این مغ ایرانی می‌نویسد:

Say, Osthanes, who was it that first devised these practices; for it is thee that I accuse, thou uprooter of all human laws, thou inventor of these monstrosities; devised, no doubt, with the view that mankind might not forget thy name

«تو ای استانس، تمام قوانین مرسوم و استاندارد بشر را پایمال و نقض کردی، تو مخترع و مبدع این وحشی گری و هیولا صفتی هستی که انسان‌ها اعضای بدن یکدیگر را بخورند. یقیناً بشر نام تو را به خاطر این بدعت کثیف از یاد نخواهد برد...».[7]

در پایان پلینی به برخی از مردم یونان اعتراض می کند که چرا از این شاهکار زشت و غیر علمی عده ای بی فرهنگِ وحشی (یعنی ایرانیان) استفاده می کنند ؟

  Granted that barbarous and outlandish tribes first devised such practices, must the men of Greece, too, adopt these as arts of their own

همچنین پلینی بزرگ (Pliny the elder) در بخش دیگری از کتاب خود، استانس (مغ ایرانی) را جادوگر معرفی کرده [8] و سنت قربانی کردن انسان (Sacrificing Human Beings) را ارمغان و شاهکار چند مغ ایرانی (Magi) اعلام می‌کند.[9] جالب است که استانس در یونان، باورهای مغان زرتشتی همچون درمانگری به وسیله ادرار [10] را نیز ترویج می‌داد.[11]

از آنچه گفته شد روشن می2شود که آدم‌خواری در فرهنگ بخشی از جامعه ایران باستان وجود داشته است و حتی در برهه ای از زمان به یونان هم سرایت کرد (سوغاتی موبدان برای مردم یونان)، اما زرتشت در وندیداد با آن مخالفت نمود و اهورامزدا حکم اعدام را برای آن تعیین کرد. گرچه امروزه موبدان زرتشتی، مخالفت زرتشت با این وحشی گری را قبول ندارند (و به دروغ ادعا می‌کنند که وندیداد اوستا ربطی به زرتشت ندارد). شاید به این علت که درندگی و پاره کردن بدن دیگران حتی در سیره ایزدان و نمایندگان اهورامزدا نیز وجود دارد. آن چنان که در اوستا آمده است: «ورهرام اهورا داده را می ستاییم ... به سوی او پروازکنان آمد ورهرام اهورا داده برای هفتمین بار در کالبد مرغ شاهین که با بال‌های گشاده به پایین سرازیر می‌شود و بر روی شکار حمله برده او را از هم می‌درد...» وقتی ایزد اهورایی که مظهر کردار نیک است در کالبد پرندگان وحشی حلول کرده و ضعیفان را می‌درد و پاره پاره می‌کند، از بقیه چه انتظاری می‌توان داشت ؟[12] به هر صورت روشن است که پس از زرتشت، موبدان همچنان بر این رسم دیرین و باستانی باقی ماندند اما در قرون اولیه میلادی، موبد آذرباد مهراسپندان رهبر زرتشتیان و احیاکننده ی دین زرتشتی در عصر ساسانی از آدم خواری توبه کرد. چنان که در پتت (Patet) و به اوستایی (Paitita) که یکی از بخش‌های جدید خرده اوستا است، می‌خوانیم :

«خورشید نیایش نکردم هر روز سه بار. ماه نیایش نکردم بهر نو ماهی کِمَسته سه بار. رفتون نه یشتم هر سال یکبار. فروردینگان اوا سدُش نکردم. منشی و گوشنی و کنشنی. اژهر گونه گوشتان مردمان و سگان و خرفستران مرده و زنده که به آب و آتش رسانیدم و پختم و خوردم و تنها بجنبانیدم و اژ جای آبادان بنه پهریختم و اژ جای خویش بنه بردم. منشنی و گوشنی و کنشنی».[13] معنی : در ابتدا از نیایش نکردن خورشید و ماه و همچنین سستی در عبادت توبه می‌کنم و سپس از هرگونه گوشت انسان‌ها و سگ‌ها و حشرات زیانبار که مرده و زنده زنده با آب و آتش پختم و خوردم [توبه می‌کنم] و از اینکه از مکان آباد پرهیز نکردم [و آلوده ساختم] نیز توبه می‌کنم.

جالب است که به گفته ی موبد اردشیر آذرگشسب اولین نمازی که زندگان به نام انسان درگذشته (از دنیا رفته) می خوانند همین پتت (Patet) و به اوستایی (Paitita) است و همچنین در روز سوم از درگذشت هر شخص، بازماندگان این سروده را می‌خوانند.[14] باستانگرایان و نژادپرستان آریاگرا، که رفتار زشت عده‌ای را به پای همگان نوشته و کل ملت‌ها (اعم از ترک و عرب و...) را محکوم می‌کنند، آیا راضی می‌شوند که همین رفتار علیه خودشان به اجرا درآید؟ آیا می‌توان رفتار زشت عده‌ای از آدم‌خواران را به پای همه نوشت؟! پس بهتر است که نژادپرستان آریاگرا در رفتارهای خود تجدید نظر کنند.

پی‌نوشت :

[1]. تاريخ هردوت‏، ترجمه و تحقیقِ هادى هدايتى‏، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران‏، چاپ دوم، 1382، ج ‏3، ص 129
[2]. وندیداد اوستا، پژوهش جیمز دارمستتر، انتشارات دنیای کتاب، تهران، چاپ دوم، 1384، ص 173
[3]. حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان‏، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول، ج‏ 2، ص 990 و 1187
[4]. ديودور سيسيلى، ايران و شرق باستان در كتابخانه تاريخى‏، ترجمه: حميد بي كس و اسماعيل سنگارى‏، نشر جامى‏، تهران‏، چاپ اول، 1384، ص 72 (مقدمه محقق )
[5]. مرتضى راوندى‏، تاريخ اجتماعى ايران‏، انتشارات نگاه‏، تهران‏، چاپ دوم، 1382، ج ‏10 ص 250
[6]. حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان‏، ناشر: دنیاى کتاب‏، تهران‏، چاپ اول، ج ‏1 ص 80
[7]. پلینی بزرگ، تاریخ طبیعی؛ کتاب 28 بند 2 :
The Natural History, Pliny the Elder, John Bostock,  M.D., F.R.S. H.T. Riley, Esq., B.A. London. Taylor and Francis, Red Lion Court, Fleet Street. 1855, Book XXVIII , Chap 2
[8]. پلینی بزرگ، تاریخ طبیعی؛ کتاب 28 بند 2؛ کتاب 30 بند 5 [ibid , b XXX , c 5]
[9]. همان، کتاب 30 بند 6 [ibid , b XXX , c 6]
[10]. نگاه کنید به مقاله «شستشوی بدن با ادرار انسان در دین زرتشتی»
[11]. پلینی بزرگ، تاریخ طبیعی؛ کتاب 28 بند 2؛ کتاب 28، بند 19 [ibid , b XXVIII , c 19]
[12]. خرده اوستا، به ترجمه اردشیر آذرگشسب، تهران، 1355، ص 120
[13]. همان، ص 177-178
[14]. همان، ص 183

تولیدی

دیدگاه‌ها

درود بر شما ! انچه در وندیداد امده مربوط به قوانین منع الودگی اتش است ، اگر دقت کنید در ترجمه از سوختن «مردار» سخن میگوید و میگوید : کسی که مردار را میسوازند باید کشته شود و در بند های بعدی میگوید : ای افریننده جهان ،بگو بدانم هرگاه کسی اتشی که در ان مایعات ناپاک سوخته است را به محل قانونی خود[یعنی اتشکده] بازگرداند چه پاداشی خواهد داشت ... ! پس اصل منظور مبارزه با سنت مرده سوزی دیویسنی _هندویسم بوده است و اساسا هیچ ارتباطی به خوردن مردار ندارد ! برای سایر کتب زیر خاکی که استناد کردید سند تصویر ارایه بدید چون دسترسی به این کتابها چندان ساده نیست و برای شما هم کار دشواری نیست ،البته امیدوارم مث استنادتون به دارمستر نباشه !ولی برای من خیلی عجیبه یونانیانی که اعدام هایی چون «گاو برنزی» داشتند و یهودیان و مسیحیان و حتی کودکان را در ان گاو برنزی قرار میدادند و زیرش اتش میکشیدند و زنده زنده کبابشون میکردند چطور به این صورت با سنتی مردار خواری که یک هزارم ان نمیشود چنین جبهه ای گرفته اند ! یونانیانی که با بردگان بدبخت جنگ گلادیاتوری راه می انداختند و به پدران حق کشتن نوزادان دختر را میدادند و هزاران وحشی گری دیگر چون قربانی انسان در برابر خدایان ...نیازی به گفتن نیست !

درود. پلوتارك یونانی در مورد تمیستوکلس سردار بزرگ و سياستمدار آتني يوناني هنگامیكه او در جنگ ایران و یونان به مقابله و رويارويي با خشايارشاه و سپاهيان و همراهان او(منجمله استانس) میپرداخت نوشته است: «تمیستوکلس دچار دشواری شد.و نتوانست با عقل انسانی(و ابزار طبیعی) مردم(یونانی) زیادی را به افکار و آراء خود(برای مبارزه با ایرانیان) جذب کند.(به همین جهت) مجموعه یی از ابزار(غیر عادی) خود را به مانند شعبده و استعمال اعمال عجیب و مرموز و غیر عادی(جادو!) و غیبگویی ها بکار بست!!»(منبع)پس یونانیان به حد کافی از جادو و جنبل و اعمال مرموز و غیبگویی میدانستند و نیازی به استانس مغ نداشتند!و در واقع پلینی ناجوانمردانه این نسبت را به استانس مغ ایرانی میدهد! پلوتارک در مورد اوج فریبکاری و دروغگویی تعدادی از یونانیان بلافاصله بعد از بند بالا مینویسد: »The serpent of Athena, kept in the inner part of her temple, disappeared; the priests gave it out to the people and declared, by the suggestion of Themistocles, that the goddess had left the city, and taken her flight before them towards the sea« «مار آتنا كه در درون پرستشگاه و معبد آنجا نگاهداشته مى‏شد ناگهان ناپديد گرديد.كاهن خروج آن را به مردم شرح داد و به پیشنهاد تميستوكلس شایع کرد كه آن ایزد مادينه شهر را ترک نموده و پرواز کرده و پیش از ایشان به سوی دريا رفته است!!» (همان منبع) همین پلوتارک در مورد همین جنگ از منش و روش پست و ناجوانمردانه پیروز شدن یونانیان بر دشمنان خود و رسم اصیل آدمخواری یونانی و قربانی کردن انسان برای خدایان یونانی گزارشی از چند اسیر نگونبخت ایرانی که از نزدیکان خشایار شاه بوده اند میدهد که به دست یونانیان آدم خوار افتادند و آنان با جهالت و نادانی قاطع خود رفتاری وحشیانه و بربرانه و غیر انسانی با آن سیه بختان انجام دادند! که ان رفتار وحشیانه آه از نهاد تميستوكلس یونانی نیز در آورد!!

در ادوار گذشته، میزان درک و فهم و سطح شعور جوامع مختلف به تناسب قدمتشان پایین بوده است... بعبارتی شکی نیست که سطح فکر مردم 5 هزار سال پیش به مراتب بیشتر از مردمان 5500 سال پیش است... مقایسه کردن عقاید عقب مانده ی دوران های گذشته با عقاید پیشرفته و عقلانی تر امروز عملی است بس خلاف عقل و منطق... بفرض هم که در ایران باستان آدم خواری می شده اصلا جای مذمت ندارد چون سطح فهم مردم آن زمان نسبت به الان بسیار بسیار پایین بوده است... اینکه آن ها قتل و کشتار می کرده اند کاملا طبیعی است و عقل سلیم از شنیدن کشت و کشتار در جوامع چندین هزار پیش تعجبی نمی کند... تعجب اینجاست که در دوران عقب مانده انسانی حرف از آزادی عمل و اندیشه و بیان بزند... عجیب اینجاست که در دورانی که کشتار عرف رایج در جامعه است فردی، انسان ها را بخاطر وجود قدر مشترکی به نام انسانیت احترام و تکریم می کند...حال آنکه در آن زمان مردمان دیگر ازین آموزه های والا هیچ بویی نبرده بودند... آموزه هایی ملت ها چند دهه ای است برای تحقق آن ها کمر بسته اند( و سازمان ملل و توابع آن مثل یونسکو و ... را ایجاد نموده اند)... ما ایرانی هستیم و به فهم و درک فوق العاده والای اجدادمان به تناسب دوران خودشان، افتخار می کنیم... این افتخار و مباهات منافاتی با مسلمان بودنمان هم ندارد... افتخار می کنیم در 1400 سال پیش در زمانی که اعراب درگیر سوسمار بازی بودند، در زمانی که اروپاییان مشغول غارت و چپاول بودند، در زمانی که اختلاف طبقاتی و سوء استفاده دینی در حکومت ساسانیان بیداد می کرد، پیامبری آمد که سخن از برابری و عدالت زد و ملاک برتری افراد را پارسایی و تقوا و پاکی روح و روان، قرار داد... افتخار می کنیم به پیامبری که آموزه های دینی اش در باب معاملات تشابه 60-70 درصدی با پیشرفته ترین قانون مدنی دنیا دارد... بله! ما هم به ایرانی بودنمان افتخار می کنیم هم به مسلمانی مان... حواسمان به توطئه ی دشمن ایران باشد... ایرانیت را در مقابل اسلامیت قرار ندهیم... دشمن مشترک ایران و اسلام میخواهد ریشه و نسب ما را متعارض با عقایدمان نشان دهد تا ما یا با نسبمان بجنگیم یا با عقایدمان... و حال آنکه هم بهترین نسب و تاریخ را داریم هم بهترین عقیده و فرهنگ... با عمق وجود معتقدم فرهنگ ایرانی-اسلامی مصداق بارز نور علی نور است... حواسمان باشد لطمه و تخریب به تاریخ این مرز و بوم و همچنین توهین به عقاید و فرهنگ اسلامی سیلی ای است که دشمن با دستمان خودمان بر صورتمان می زند...

با اجازه اساتید ! شیرین !!! نصف حرفات که تأیید این مقاله بود ! فقط هم یک بخش از مقاله رو نگاه کردی و از بقیه ش غضّ بصر کردی !!!! ( به قول استاد ! ) اما همین حرفی ه زدی !!! کی گفته هندوها مرده هاشونو تو دیگ و روی اجاق می پزن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ برو ببین مرده هاشونو می برن لب رود روی یک سکو یا ایوان میذارن می سوزوننش نه تو دیگ و روی اجاق !!!! اون کتابهای زیرخاکی رو می تونید تو اینترنت پیدا کنید مطمئناً اساتید بی سند حرف نمی زنن . اعدام های بین یونانیان حداقلش این بود که مرده ها رو نمی خوردن !!! تازه پلینی کبیر میگه این رسمهای وحشیانه در یونان سوغاتی موبدان زرتشتی به مردم یونان بود !!!!

وحید باقرزاده !!!! دوباره یه چیزی شنیدی ذوق کردی!!!! سوغاتی اخوندهای اسلام را یادت نره در زمان صفوی ادمخواری را جزو واجبات قرار دادند سوغاتی اخوندها به مردم ایران و عثمانی !!!! دوما ادمخواری در یونان گزارش نشده و در ضمن سند مهمی در رابطه با اینکه موبدان زرتشتی ادمخواری را ترویج بدند ندارن!!! به قول شاهنشاه کبیر یونانی مانوعل دوم خشونت سوغاتی اخوندهای مسلمان بود !

ناشناس خدا شفات بده !!!!!!!!!!! حاصل همخوابگی محارم در فرهنگ ناب عاريايی، مشكلات ژنتيكی و بيماران «رتارد منتال» مثل تو هستند !!!!

بنده با شما حرفی ندارم ، در خصوص وندیداد که اشتباه فاحشی کردی و لزومی نمیبینم وقتمو درین خصوص هدر بدم اون کتابها هیچ کدوم در نت اجازه انتشار ندارند یا موجود نیستند ، به هرحال باید از صفحات کامل عکس بذاری چون برای شما کاری نداره ، البته اگه طبق روال همیشگی دروغ نگفته باشی

بنده با شما حرفی ندارم ، در خصوص وندیداد که اشتباه فاحشی کردی و لزومی نمیبینم وقتمو درین خصوص هدر بدم اون کتابها هیچ کدوم در نت اجازه انتشار ندارند یا موجود نیستند ، به هرحال باید از صفحات کامل عکس بذاری چون برای شما کاری نداره ، البته اگه طبق روال همیشگی دروغ نگفته باشی

شیرین ماله کش ! می بینی که سندها یکی دو تا نیست . چطوری میخای همه چی رو انکار کنی ؟؟؟؟ تو وندیداد اومده که مرده رو تو دیگ می ذاشتن و و رو اجاق می پختن !!! از ین واضح تر ؟؟؟؟؟؟؟؟ مسئولین سایت لطفاً فکری کنن چون چند بار ارور داد سخت میشه نظر داد

شیرین !!! تاریخ هرودوت رو چی میگی ؟؟؟؟؟ اون رو هم نداری ؟ تو وندیداد حرف از پختن انسانها روی اجاق و تو دیگ اومده !!! عزیزان سندش رو هم ارائه کردن !!! خواستی ماله بکشی نتونستی !!!! حالا میگی اشتباه فاحش ؟؟؟ کتاب پلینی کبیر هم تو اینترنت فراوونه . اگه سواد داری بگرد. اگرم سوادشو نداری بگو تا برات لینک بدم.

هرودوت ، همون که میگه سپاه خشایار شاه 800 هزار سواره و هشتصد هزار پیاده بودند وصد نفر جلوی اونها رو گرفتند .؟؟؟؟!!!!!!! اره خیلی منبع معتبریه کتابی که یک یونانی راجع به تمدم ایران مینویسه >>ببین عزیز اگه شما بخواهی یک تمدن قدیمی رو تخریب کنی چی مینویسی یک : محارم با هم امیزش میکردند و هم خوابه مشترک بوده 2 : زنان فاقد موجودیت انسانی بودن . 3 همنوع خوری می کردند . خوب هرودوت هرچی به ذهن ناقصش و مغرضش رسیده گفته دیگه .

تاریخ هرودوت دارم ولی در فقره 25 ادعاهای شما به هیچ وجه نبود ، البته احتمال میدم که کتاب من نسخه کامل نباشه! ممنون میشم اگه لینک کتاب پلینی رو ارایه بدید ! ولی در هر صورت گذاشتن اسکرین خیلی ساده تره ! در مورد وندیداد هم حوصله ندارم با کسی بحث کنم که 2+2 رو 5 میدونه ! ترجیح میدم فقط برات دلسوزی بکنم

شیرین ( ای کسی که خدا رو قبول نداری ولی برای زرتشت یقه چاک میدی !!! ) من تاریخ هرودوت رو دیدم درسته نسخه ت کامل نیست ! احتمالی که درباره ناقص بودن کتابت دادی درسته . لینک کتاب پلینی کبیر http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plin.+Nat.+toc . وندیداد رو هم که پذیرفتی !!! مردم رو اجاق و توی دیگ داشتن آب پز می کردن !!!! میگم به جای انکار بیا و قبول کن که اهورامزدا با این کار مخالفت کرد !!! و حکم اعدام براش صادر کرد . تو جمع و کم اعداد هم فقط آدمای بی سواد و یا بنگی دچار اشتباه می شن . بنگی بودنت که ... ! بی سوادیت هم ثابت شد !!!!

از حضرت محمد روایت است : قیامت به پا نخواهد شد تا زمانی که با ترک هایی که چشم هایشان کوچک ، پوست سرخ ، با بینی پهن و صورت های چون سپر نجنگید]بخاری2928[ این هم سندی بر اینکه شما ترک ها از نسل سرخ پوست هایی امریکایی هستید و چهره ای هم که رسول الله از شما ترسیم کرد کاملا به سرخ پوست های امریکایی تطابق دارد !من که در لینکی که دادی لینک دانلود ندیدم پس لینک مستقیم بذار ! ضمنا میمیری از صفحه اسکرین بگیری ؟ از هرودت هم لینک دانلود یا اسکرین بگیر !وندیداد رو هم نپذیرفتم یعنی هیچکس نمیپذیره !

از حضرت محمد روایت است : قیامت به پا نخواهد شد تا زمانی که با ترک هایی که چشم هایشان کوچک ، پوست سرخ ، با بینی پهن و صورت های چون سپر نجنگید]بخاری2928[ این هم سندی بر اینکه شما ترک ها از نسل سرخ پوست هایی امریکایی هستید و چهره ای هم که رسول الله از شما ترسیم کرد کاملا به سرخ پوست های امریکایی تطابق دارد !من که در لینکی که دادی لینک دانلود ندیدم پس لینک مستقیم بذار ! ضمنا میمیری از صفحه اسکرین بگیری ؟ از هرودت هم لینک دانلود یا اسکرین بگیر !وندیداد رو هم نپذیرفتم یعنی هیچکس نمیپذیره !

[...] چرا عین روایت را تحریف میکنی: حضرت محمد(ص)مردانی از شرق با چشم های تنگ و صورتهایی کوبیده شده و صاف " نه به رنگ و ملیت و .... اشاره نکرده

سلام گرامی؛ مجبور به حذف بخشی از کامنت شما شدیم. دشمن شما حتی اگر دشمن اسلام هم هست، نباید مورد فحاشی قرار گیرد. سپاس

عجب مگه شما رسول الله را قبول داشتی ما نمی دونستیم؟!!! پس چرا اینقدر سنگ زرتشتی بودن به سینه می زنی؟ آخرش ما که نفهمیدیم تو چه دینی داری جناب شیرین! مثل آفتاب پرست رنگ عوض می کنی! این چه زندگی بی محتوایی است که تو داری؟ خدا را قبول نداری آنوقت از رسول خدا دم می زنی؟!!!!!!

از حضرت محمد روایت است : قیامت به پا نخواهد شد تا زمانی که با ترک هایی که چشم هایشان کوچک ، پوست سرخ ، با بینی پهن و صورت های چون سپر نجنگید]بخاری2928[ این هم سندی بر اینکه شما ترک ها از نسل سرخ پوست هایی امریکایی هستید و چهره ای هم که رسول الله از شما ترسیم کرد کاملا به سرخ پوست های امریکایی تطابق دارد !من که در لینکی که دادی لینک دانلود ندیدم پس لینک مستقیم بذار ! ضمنا میمیری از صفحه اسکرین بگیری ؟ از هرودت هم لینک دانلود یا اسکرین بگیر !وندیداد رو هم نپذیرفتم یعنی هیچکس نمیپذیره !

شیرین ! پس تورکهایی که چشمشون کوچیک نیست و پوستشون سرخ نیست از این حرفی که زدی استثناء هستن !! تو هم وندیداد رو نمی پذیری چون تعصب کورکورانه داری ! موبد خورشیدیان میگه وندیداد برای ما مقدسه !!! ولی تو قبولش نداری !! همیشه موبدان زرتشتی به وندیداد عمل می کردن و براشون مقدس بود ! تاریخ هرودوت هم تو بازار ریخته ! من که وظیفه ندارم برات اسکرین بگیرم ! بدعادت می شی ! لینک دانلودش رو تو گوگل سرچ کن ! کتاب پلینی هم لینک مطالعه آنلاین برات گذاشتم برو بخون : http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plin.+Nat.+toc

بنده به همه ایرانیان و هموطنان عزیزم اطمینان کامل میدم که همچین چیزایی وجود نداره به چند دلیل محکم: 1-مواد غذایی و خوراکی وآشامیدنی در آنزمان دوسه برابر ظرفیت کنونی مردم کره زمین موجود بوده. 2- تمدن مردم ایران باستان خیلی دورتر از وحشیگری افریقای جنوبی و آسیای دور بوده هرکی مطالعه نداره بره مطالعه کنه. 3- مردم ایران باستان کاملا به درست اندیشیدن واقف بودن و هرگز بر طبق اسناد به دست آمده بدون اندیشه کاری را انجام نمیدادن در نتیجه هرگز بدون تامین ادوات و مایحتاج لشگرشان قشون کشی نمیکردند. 4- اینگونه نوشتنها در مورد ایران و ایران باستان کار نطفه های کثیف داخلی و خارجی هستن که میخوان مردم ایران زمین را از تمدنشان دور کنند . 5- حرفی ندارم برای این کثیف صفتان جز ... 6- یادمان باشد از ایران باستان درست اندیشیدن یاد بگیریم که مشکل کنونی جامعه ماست

دکتر سراج ! این دلایلی که آوردی اصلاً دلیل نبود ! که بخواد محکم باشه یا نباشه ! حالا بررسی : 1. پس با این استدلال شما آریایی ها نباید به سمت جنوب و جنوب غربی مهاجرت می کردن ! باید همون قزاقستان می موندن ! چون غذا به اندازه کافی داشتن ! اصلاً نباید هیچ جای دنیا آدم خواری رسم می شد ! ولی مبینیم که خیلی جاها رسم بود ! و قبائل وحشی همیشه این کا رو می کردن ! بعدش کی گفته آدم خواری لزوماً به خاطر گرسنگی بود ؟ شاید یه رسم فرهنگی - مذهبی بود ! 2 - من مطالعه کردم . اون قابل وحشی درسته که در آدم خواری با ایران باستان همراه هستند اما حداقل مردم رو زنده زنده پوست نمی کندند ! در حالیکه حکم زنده پوست کندن انسانها در ایران باستان وجود داشته ! مثلاً مانی رو اینطور اعدام کردن ! حتی تو شاهنامه هم اومده که حکم مخالفت با پادشاه این بود که پوستش رو می کندن و مغزش رو متلاشی می کردن 3- این هم ازون ادعاهای عجیب و غریبه ! که ایرانی ها همه کارشون با اندیشه و برنامه ریزی بود ! پس چطور تو حبشه شکست خوردن ؟؟؟؟؟ 4- دروغ بافی و بزرگ کردن ایران باستان کار همون نطفه هایی هست که شما اسمشون آوردی ! 5 - همچنین ! 6- فکر نکنم آدم خواری و پیمان شکنی و قتل و غارت و تجاوز به دیگرانسانها اندیشه ی درستی باشه !

مطابي كه بابت آدم خور بودن زرتشتيان آمده به صورت سفسطه مطرح شده و اگر همه دوستان يك بار ديگر مقاله را با دقت بخوانند متوجه سفسطه گرايي مي شوند بخصوص در پاراگراف اول به طور واضح مشخص است كه دستوري آمده كه با كسي كه انساني را آتش مي زند و ديگران به تماشايش ايستاده اند، چه رفتاري بايد كرد و دستور مشخص آمده كه بايد بساط اين عمل جمع آوري شود و با شخص خاطي برخورد گردد.

سفسطه نکنید. دیگ و سه پایه ای که انسان را روی آن کباب (یا آب پز) می کردند را نادیده گرفتید ؟

شما یه سری آدم به اصطلاح مسلمان هستید که اونقدر جو عرب پرستی دارید و سعی می کنید به هر نحوی شده تمدن ایرانی رو در حد اعراب سوسمارخور پایین بیارید ولی زیاد خودتون رو خسته نکنید حتی اگر ایرانی ها به قول شما آدم خوار بودن که نبودن باز هم تمدن و فرهنگ داشتن و اون زمانیکه به پیغمبر اسلام وحی شد که بخوان و او خواندن نمی دانست سالیان سال بود که توی ایران خواندن برای شاهان قدیمی شده بود و زنان برای خودشون حق دادوستد و مقام اجتماعی داشتن.. شما آخوند گرامی توی عصر قاجار زندگی نمی کنید که مردم دسترسی به اطلاعات و حقیقت نداشته باشند الان همه می تونن تحقیق کنند و با درک دروغ بودن حرفهای شما بیشتر از دین شما متنفر میشن..اون کسی که دین شما رو نابود میکنه صهیونیست ها نیستن شما با جهل و حماقت و خرافه پرستی ها و یاوه گویی هاتون مردم رو از اسلام متنفر می کنید

اولا که قرار نیست دین اسلام نابود بشه چون وعده حق قرآن کریم اینه که بر تمام ادیان غالب میشه حتی اگر کافرانی امثال شما خودشون نیاید ثانیا مردم از دین اسلام متنفر که نمی شن هیچ هر روز علاقه شون به دین اسلام بیشتر هم می شه می گی نه تو ایام مذهبی بیا بیرون ببین ثالثا دین ما یر اساس فطریات و عقل و وجدان بنا شده بنابر این امثال صهیونیست و غیره توان نابودی آن را ندارند ادیانی باید از نابودی بترسند که بر خرافات بنا شده اند و ریشه ای در عقل و فطرت بشری ندارد مثل زرتشت و مسیحیت وغیره رابعاً اگر پیامبر ما در زمان ابلاغ وحی سواد خواندن نداشت به این دلیل بود تا کافرانی امثال شما نگویند که او خود این کتاب را آورده است و الا ایشان به امر خدا علم لدنی داشت و بدون معلم و استاد عالم تمام علوم بود همانطور که پس از نزول قرآن به امر خدای تعالی قادر به خواندن شد و قرآن را خواند در ضمن وقتی کتابی با این عظمت توسط انسانی که سواد خواندن نداشت ارائه شود خود دلیل معجزه بودن است البته برای انسانهایی که توان فهم و درک دارند نه مغرضان. اضافه بر همه اینها برای ادعاهایی که در مورد حقوق زنان در ایران باستان کردی سندی ارائه ندادی!!!

ابراهیم نظام در نفی اعجاز لفظی قرآن می‌گوید «نظم قرآن و کیفیت ترکیب جمله‌های آن معجزه نیست و سایر بندگان خدا می‌توانند نظیر یا حتی بهتر از آن بیاورند» تازه از بزرگان منتقد محمد میگوید قصه های اسفندیار دلکش تر از داستان های قران است ! به گفته لستر هنگاهی که یک خوانندهٔ آشنا به نوشتارهای ابراهیمی قرآن را می‌خواند در می‌یابد که درون‌مایهٔ آن عموماً همان مطالب و داستان‌هایی است که در آن نوشتارها آمده‌است.وین معتقد است کتاب قرآن سرشار از اشتباهات و تناقضات تاریخی و علمی است. علاوه بر آن الله و کتاب خدا بعضاً و یا عموماً برخی رفتارهای ناپسند همچون دروغ‌گویی، دزدی، نیرنگ، فریب و حیله‌گری، برده‌داری، تجاوز جنسی، زجر، شکنجه و تروریسم را مجاز می‌شمارد!!!! ابولمعلا معری خود را از قران برتر و بالاتر میداند. چارلز تری می‌نویسد بدون تردید می‌توان گفت نخستین اثری که از خواندن قرآن در ذهن خواننده آن می‌نشیند آنست که محمد، اصول و موازین اسلام را از یهودیان حجاز آموخته‌است. اصول و احکامی که برگه‌های ابتدایی قرآن را پرکرده‌است عبارتند از روز قیامت، بهشت و دوزخ، کتاب آسمانی، وحی به وسیله فرشته، مزایای پیروی از امور مذهبی و غیره که بگونه‌ای کامل از نوشتارهای مقدس کلیمی‌ها و یهودیان گرفته شده‌است

انتظار داشتم مسئولين سايت نظر اين ناشناس رو منتشر نكنن ! چون نظرشون كاملا بی ربط به موضوع هست ! يعنی واسه جاده خاكی زدن !!!! يه سری حرفهای بی ربط و پراكنده و بی سند و يه سری ادعاها رو در حال نشئگی بنگ ناب زرتشتی سر هم كرده فكر كرده چيزی عوض شده ! برای اينكه اين صدای پارس كه بی جهت بلند شده در حلقوم صاحبش فرو بره نكاتی عرض ميكنم ! كليتی از فرهنگ عقيدتی باستانی كه اين ناشناس ماحصل اون هست : پرستش گاو مقدس (گئوش اوروان) در مهمترين متن عقيدتی ايران باستان + همبستری با محارم حتی به زور + توحش فكری و عملی كه نمونه بارز آن در قتل عام مردم خيون و همچنين قتل عام مردم اوپيس توسط يك گراز وحشی + عربده كشی و سر دادن صدای پارس + محسوب كردن زن از جنس اهريمن ! كه فجيع ترين پندار نكبت از سوی يك مكتب عقيدتی است و مورادی ديگر كه در صورت بلند شدن صدای پارس باز هم به عرض ميرسد !!!!!!!!!!!!!!!

دوستان عزیز و هموطنان گرامی چیزایی را که نمیدانید من اینجا تا حدودی برایتان مینویسم بخشهای اوستا در دوران گوناگون به دست افراد بیشماری نوشته شده است ولی فقط بخشی از سروده های آن متعلق به زرتشت میباشد نوشته های اهورا مزدا شامل نیایش اهورا مزدا و امشاسپندان ودیگر خدایان آنموقع و بایدهای آدمی در جهان بهشت و دوزخ وداستانهای ملی است میگن پس از آنکه اسکندر مقدونی کاخ پادشاهی ایران را آتش زد اوستا را نیز سوزاند بلاش ایرانی دستور داد تا اوستا را که در شهرهای ایران سینه به سینه پراکنده بود گردآورند و اردشیر بابکان تنسر را مامور سامان دادن آن کردو شاپور یکم کار پدرش را دنبال نمود و بدین ترتیب اوستا را جمع کردن یعنی دبه بیست ویک نسک بخش تقسیم کردند که این بیست ویک نسک شامل سه بهر بخش میشده است نسکهای گاسانیک در مورد دانش وکار مینوی و نسکهای داتیک در دانش و کار جهانی و نسکهای هاتک مانسریک در مورد کردارهای میان جهان مینوی و جهان خاکی هستش تاریخدانان اروپایی برای تخریب و گماردن تفکرات خود ویرایش پسینی کردن که و نطفه های کثیف داخلی متمم هایی به آن اضافه نمودند قابل توجه هموطنان عزیزم که خوبه اول برید مطالعه بفرمایید بنده شیعه دوازده امامی و نوکر امام حسین هرگز اجازه نمیدم هیچ دریوزه ای با تاریخ کشورم بازی کنه و شدیدا پیگیر این مسایل از کانال حقوقی شده ام و مجبور به اعلام گزارش به وزارتخانه های مربوطه گشته ام تا دهن یک عده نطفه کثیف از نظر خود زرنگ را بکوبم به دیوار. موفق و موید باشید

اکنون ناشناس گرانقدر ! آنچه گفتی پاسخی به نوشتار بود ؟

جمع کنید این دروغای کثیف تونو

بنده به عنوان فردی بی طرف میگم اگر کسی مخالفه این واقعه است سند بیاره مثلا کتاب فلان... اگرم کسی موافقه با کمی صبر جواب مخالف هاروبده فقط همه دوستان تعصبات را کنار بذارن توهین نکنند بحث علمی را انجام بدن اگر کسی قدرت کنترل کردن خودش را نداره بهتره که بحث نکنه چون خودش و تفکرش را زیر سوال میبره تا اینجا که بر اساس شواهد برخی از ایرانیا ادم خوار بودند اگر کسی مخالفه اسم کتاب و سندش رو بگه والا تعصبات به هیچ دردی نمیخورن در مباحثه

کاملاً موافقم

چرند یات باورنکن.لوح کورورش از مکتوب هم مکتوب تره تو فرهنگ وبزرگ منشی ایرانیان.

و البته در همان که گفتی بن مایه ای روشن است که به هر خردمندی نشان می دهد کورش بت پرست بود !

من نظرات همه اقایون رو خوندم و احساس میکنم خوانندگان یک سایت علمی باید صبر و درستی گفتار بیشتری داشته باشند گرچه با صحبت های ضد اسلام بعضی ها بسیار مخالفم و از طرفی میدونم ایران قبل از اسلام واقعا انسان رو شرمنده میکنه و غالبا با تجاوز و زور و شکاف طبقاتی و استبداد و بی عدالتی همراه بوده

من کاری به این بحثها ندارم فقط متاسفم برای افرادی که فرهنگ خودشونو لگد مال میکنند مردم ملل دیگه هیچ فرهنگ و سابقه ای ندارند الان تاریخ سازی میکنند اونوقت یک عده جمع شدن تا نشون بدن نیاکانشون همدیگر را آب پز میخوردن یا سرخ میکردن واقعا متاسفم حتی برا اونایی که میگن جنبه داشته باشید و تعصب نداشته باشید طرحه این مسائل ربطی به اسلام و دین نداره مشکل تو .......است

هرکس که یه ذره از قوانین میترائیسم وزرتشت اطلاع داشته باشه میدونه که تو ایران باستان چه زمان میترائیسم و چه زمان دین بهی،خوردن گوشت پرندگان و حیوانات هم مکروه بوده چه برسه به گوشت انسان!خداییش اینارو از کجات درآوردی؟

سلام سارا گرامی ، آنچه گفته شد مستند به متن اوستا و متون کهن تاریخی است. لطفاً تعصب را کنار بگذارید. سپاس

تو شرایطی که همه ملل (از جمله همین جوجه های اطراف خلیج پارس)دنبال تاریخ سازی و تاریخ دزدی ان،عده ی دیگه ای هم یه برزیلی سیاه رو میارن نقشه خشایارشا رو بازی کنه و همه دنباله بالا کشیدن خودن و می خوان ما رو پایین ببرن، خیلی مسخره اس که عده‌ای (که با استعاره از دوستان)مشکل نطفه ای. دارن. سعی در اثبات آدمخوار بودن اجداد پر افتخارشان دارن

علی گرامی ، بیان حقیقت و مبارزه با جعلیات تاریخی ، نشانگر مشکل نطفه نیست. بلکه این مشکل را می توان در کسانی مشاهده کرد که با دروغ و تفاسیر ذوقی و بی اساس در پی جعل افتخارات تاریخی برای ایران هستند.

هرودت مدعی وجود چنین سنتی در ایران نبوده است بلکه میگوید : هنوز سربازان کمبوجیه به خمس راه نرسیدند که اذوقه شان بپایان رسید بهمین دلیل به خوردن حیوانات مشغول شدند که انهم تمام شد و سپس به خوردن گیاهان از زمین مشغول شدند ، ولی چون به شنزار رسیدند هر ده نفر یکی را ... چون کمبوجیه اطلاع یافت از چنان ادمخوارگی به وحشت افتاد و از حمله به حبشه چشم پوشید (ص203) شما هم اگر گرسنگی فشار بیاورد دست و پای خودتان را هم میخورید چه برسد به دیگران ... در رابطه به اوستا نیازی به بحث نیست چون اشتباه میکنید! در رابطه با پلینی هم بزودی پاسخ میدهم هر چند با وجود هرودت نیازی نیست ! لطفا از خرده اوستا هم به صورت فصل و بند سند بیاورید تا بررسی کنیم .

چند تا کتابخانه و کتاب فروشی گشتم ولی متاسفانه موفق به پیدا کردن کتاب پلینی بزرگ نشدم اما یک نکته دیگر که فراموش کردم اینه که در متن انگلیسی که از کتاب پلینی گذاشتید سخنی از «ادم خواری» وجود ندارد و تنها او را به وحشی گری متهم کرده است . اگر ممکنه جمله به جمله ترجمه کنید تا همه چیز مشخص بشه ! استانس از فلاسفه خوش نام و مورد تایید فلاسفه سه گانه یونان است و گمان نمیکنم مبلغ وحشی گری بوده باشد ،به هر روی این مطلب پلینی نیازمند تحقیقات بیشتری است !

اردوی سورا !!!!! ولی تو اوستا اومده که این سنت رو حتی بزرگان ایرانی هم داشتن ! مثلاً همون آذرباد مارسپندان !!! یونانی هم که گفتن این سنت مغان زرتشتی بوده !!!! ناشناس تو هم برو به همون سندها سر بزن دقیقاً گفته خوردن اعضای بدن انسانها ! و چند بار هم از این کار به عنهوان وحشی گری یاد میکنه !!!

هر دو کامنت مال من بود ، اگر دقت کنید من هم گفتم از خرده اوستا به صورت و فصل و بند سند بیاورید نه صفحه ای !شکل استنادتان اشتباه است و دقیق نیست ،پاسخگو باشید تا بررسی کنیم ! هرودوت کجا گفت این سنت مغان بوده است ، خود هرودوت .انرا طبیعی و اتفاقی میداند . کجای متن انگلیسی گفته خوردن اعضای بدن ؟ چرا ترجمه غلط میکنید ؟ فکر میکنید همه مثل خود شما بیسوادند ؟

عزیز من کجای اوستا گفته ؟ گفتم به صورت فصل و بند سند ارایه بدید تا بررسی کنم ! چرا ترجمه را تقییر دادید ؟ چطور چرات میکنید اینقدر راحت دروغ بگویید ؟ جناب مدیر پایگاه چرا نظر من را ثبت نکردید ؟

برام جالبه که اینجور سایتها فیلتر نمیشن! اگه یکصدم از مطالب دروغ اینچنینی به عرب و اسلام نسبت داده بشه بلافاصله وزارت شریف اطلاعات اونو فیلتر میکنه! یادتون باشه که تاریخ نویسی اروایی که با هرودوت یونانی به عنوان پدر تاریخ غرب شروع شد از همون ابتدا سویه ایدئولوژیک مبتنی بر مرزبندیهای دوگانه شرق و غرب داشت. یونانییان که همواره از ایرانیان شکست میخوردند برای جبران تحقیر خود دست به افسانه سرایی میزدند و تلاش میکردند که حقیر بودن خود رو در برابر ایرانیان کتمان کنند. مگر نه این بود که ایران از همان ابتدا پناهگاه دانشمندان یونانی بود که از ظلم و ستم هم وطنهای خودشون بود! تو متون تاریخی یونانیها کوروش پدر نامیده میشه و حکومت امپراتوری ایران مدینه فاضله معرفی میشه! تو این متون بارها تأکید میشه که ایرانیها مردمانی هستند که در خوردن کاملا امساک میکنند، لباس چندان پوشیده بر تن میکنند که حتی با وزش باد کوچکترین بخش از اندام اونا برهنه دیده نمیشه، از لواط هیچ خبر ندارند و همین متون بار دیگه معترفند که اشراف رومی چندان غذا تناول میکنند که مجبور به قی هستند و پس از بالا آوردن آنچه که خورده اند دوباره به خوردن مشغول میشن، اسکندر و لشکریانش با تن و بدن عریان به ورزش و بازی مشغول میشدند و لواط عملی بود که از طریق یونانها به ایرانیان شناسانده شد. همانطور که روابط جنسی با حیوان از سوی اعراب به ایرانیان شناسانده شد. اما در مورد عرب چیزی نمیگم، چون اونا که به اعتراف متون تاریخی خودشون از طریق ایران با دنیای متمدن آشنا شدن. در آقایی ایرانیان برای توی به اصطلاح مسلمون همین بس که پیامبر گفت قوم سلمان (ایرانیان) سرور و آقای عجم هستند. و اما در مورد سابقه بت پرستی ایرانیها همین بس که تحقیقات تاریخی نشان داده که ایرانیان تنها قومی بوده اند که هرگز بت نپرستیده اند، هرگز برده داری نکردخ اند (رسمی که با ورود عرب به ایران آورده شد، آنهم به شکل بردگی ایرانیان توسط یک قوم ناآشنا با مدنیت،. همانطور که در خسرو پرویز هم در پاسخ به نامه پیامبر میگوید مرا به پرستش خدا دعوت میکنی؟! منی که سالهاست خدا را به یکتایی می پرستم! (فراموش نکنید در تاریخی که عرب دختر خود را از ترس بی آبرویی زنده به گور می کرد، زن ایرانی به عنوان شاهنشاه بر ایران حکومت میکرد و به نام خود سکه ضرب می کرد مانند آزرمیدخت و بوراندخت) و بسیار پیشتر از آن به عنوان فرمانده ناوگان دریایی ایران به آتن لشکر میکشید وووووووووو

مادامی که ملتی واقعیات تاریخش را نشناسد ، همواره در گرداب توهمات گرفتار خواهد بود . واقعیت این است که هخامنشیان وحشی بودند و حتی علی رغم گذشت سالیان مدید از فرمانروایشان سواد نداشتند و کاتبان و اهل علم قلمروشان را ساکنان اولیه یعنی مادها و بابلیان و فینیقیها تشکیل میدادند ! از گستره وسیع امپراتوری هخامنشی بجز نواحی محدود به غرب ایران امروزی و یکی دو اثر در عراق ، هیچ نشانی از آنها یافت نشده . حتی دریغ از شکل یک میخ از خط میخی . چرا ؟چون فقط میکشتند و میسوزوندند . ماجرای منشور حقوق بشر کوروش هم اینه که ایشان جوگیر همسر یهودیش شده بود و به کاتب بابلیش فرمان داده بود یه چیزایی بنویسه ! بیاد بیاورید فرمان زنده زنده پوست کندن مردمانش را که بر دیوارهای قصرش آویخته بود . ایرانی ! گول حرفای صدمن یه غاز خاعنین به وطن رو که اتفاقا بسیار تحصیل کرده و به اصطلاح سیاسیون در تبعید هستند رو نخورید که این خزعبلات رو به خورد ملت الکی متعصب ایران میدند و همش تعریف میکنن . از سوئدیهای واقعا متمدن یاد بگیرید که هرگز توحش و آدمخواری اجدادشود رو انکار نکردند که هیچ ، بلکه در موزه تاریخ تمدنشان هم نمونه پیکرهاشون رو گذاشتند . حال و روز امروزی ایرانی اینه ! دروغ ، تجاوز ،دروغ ، چاقوکشی و اوباشی و لاتبازی ، دروغ ، دزدی ، دروغ ، مخبری ، دروغ ، پارتیبازی ، دروغ ، دروغ و دروغ !!!! وای به حال و روز 2500 سال پیشش !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اون بالا یکی چیزایی نوشته بود که انگار ترکها وکیل اسلام هستن !! خیر جناب نادان ، اتفاقا در دنیای اسلام اولین و شاید تنهاترین ، ملتی که از میانشان مردان و شاید زنانی برعلیه اسلام تا حد انکار کامل آن برخاستند ، ترکها بودند . اولینها بابک و حسن صباح ( که با درایت چرت بودن امام زمان رو ثابت کرد ) بودند . همچنین : احمد کسروی ، صمد بهرنگ ، عارف قزوینی ، موجز شبستری ، طاهرزاده ، ... ( دوتای آخری حدود 100 سال پیش بودند ) . اسلام و بخصوص تشیع کپیه کاملی از رسومات و تفکرات هخامنشیان هستند .

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.