افزودن نظر جدید

از دیدگاه من **** می توان به جای داد زدن اندکی از روی راستی نگری نگریست. داریوش و خشایارشا و دیگران به یونان تازیدند. در این تازش ددمنشی هایی رخ دادن گرفت. خون ها ریخته شد. زنانی بی سرپرست شدند. کودکانی بی پدر گشتند. در همه ی این رخ داد های ناگوار، یونانیان از پدافند (دفاع) می کردند و ایرانیان تازش ***** چرا و چرا و چرا ؟ چون داریوش و خشایارشا و دیگران در پی افزودن بر قلمرو خویش بودند. در این راه از ریختن خون و تازش به دیگران سرزمین ها و چپاول مردمان باکی نداشتند. ما ایرانی هستیم اما آبروی خود را برای تازشگران و چپاولگرانی به نام هخامنشیان از بین نمی بریم. ما می گوییم هخامنشیان دچار ناراستی شدند. همانگونه که دیگران نیز چنین می توانستند کنند. لیکن یونانیان و واهشته بانان (میراث بانان) پیشینه و فرهنگ بزرگ یونانی را سزاوار می دانیم که از گذشته ی خود پدافیدن کنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.