افزودن نظر جدید

پاسخ به محسن: هخامنشیان هم از جهت جغرافیایی، ریشه در جنوب روسیه دارند و هم از جهت زبانی، واژگان زیادی از زبان اجدادی خود در کتیبه ها به کار بردند. یعنی از دو جهت جغرافیایی و زبانی، هخامنشیان ریشه مشخصی دارند. کجای این مایه مضحکه است؟ این چه طرز برخورد است؟!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.