افزودن نظر جدید

دیدید انصاف ندارید! کوروش چگونه آلت دست صهیونیست است؟ یهودیانی را که آزاد کرد همه شان برنگشتند! بعنی وضعشان بد نبوده. آن وقت کوروش که یهودیان را آزاد نکرده و فقط اجاره داده بر گردند شده صهیونیست؟؟ کوروش بزرگ ابزار دست صهیونیست نبود ابزار دست صهیونیست شد وگرنه داریوش و اردشیر اول بیشتر به یهودیان خدمت کردند چرا آنها آلت دست صهیونیست نشدند؟ کوروشی فقط اجازه داد برگردند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.