افزودن نظر جدید

همان طوری که شما فرمودید و این فرقه را شناختید واقعا حرف و عمل دراویش یکی نیست. درحرف خود را دور از سیاست معرفی می کنند ولی در عمل سیاسی کاری می کنند. در جایی ادعای دین محوری را دارند ولی در عمل دست به آدم کشی می زنند. در حرف محرم مردم هستند، در عمل به مریدان تجاوز می کنند و ....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.