افزودن نظر جدید

منابع فارسی نه!!!!!!! منابع فارسی میانه! طبق شاهنامه دارا پادشاه سلسله کیانی بودو سلسله کیانیان در مختصات فرهنگی و... متفاوت از هخامنشیان بودند. این تطبیق شاهان کیانی با هخامنشی هم کاریه که اولین بار انگلیسیها (سر جان مالکوم و راولینسون و...) انجام دادند و یک عده آریایی بی مایه هم چشم و گوش بسته و از سر بی فکری پشت سر انگلیسیها راه افتادند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.